L’Assemblea di Corsica

L'Assemblée de Corse

Rédigé le Mardi 16 Mai 2017 à 10:50 | Lu 806 foisSò 51 i cunsiglieri à l’Assemblea di Corsica, iletti par 6 anni è riilighjevuli

L’Assemblea di Corsica
Di modu iccissiunali, u tempu di mandatu attuali sarà solu di 2 anni (2015-2017).

I Cunsiglieri à l’Assemblea di Corsica sò eletti par un scrutinu à dui giri, nant’à listi rigiunali, in u quatru di una circuscrizzioni ilitturali unica.
Da essa prisenti à u sicondu giru, una lista devi arricodda o mancu 7 % di i voti ispressi. I listi chì ani uttinutu più di 5 % à u primu giru si poni uniscia trà i dui giri. A lista in testa à u sicondu giru ricevi una gratificazioni di 9 sedi in subrapiù.
U candidatu chì hè piazzatu subitu dopu à l’ultimu ilettu di a lista pò essa chjamatu à rimpiazzà u Cunsiglieru à l’Assemblea di Corsica ilettu nant’à quidda lista è chì u so sedi fussi libaru.

Les Conseillers à l'Assemblée de Corse sont au nombre de 51, élus pour 6 ans et rééligibles

Exceptionnellement, la mandature actuelle (2015-2017) aura une durée de 2 ans.

Les Conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus lors d’un scrutin à 2 tours, sur des listes régionales, dans le cadre d'une circonscription électorale unique.
Pour être présente au second tour, une liste doit recueillir au moins 7 % des suffrages exprimés.
Les listes ayant obtenu plus de 5 % au premier tour peuvent fusionner entre les 2 tours.
La liste arrivant en tête au second tour se voit octroyer une prime de 9 sièges supplémentaires.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller à l'Assemblée de Corse élu sur cette liste et dont le siège deviendrait vacant.

A refula di pruibizzioni di u cumulu di i mandati

Nimu p ò cumumà più di dui mandati ilitturali di Cunsiglieru à l'Assemblea di Corsica, Cunsiglieru ginirali o Cunsiglieru municipali.
U madatu di cunsiglieru à l'Assemblea di Corsica hè compatibili incù quiddu di Diputatu, Sinatori o raprisantanti à u Parlamentu Auropeu, patti à cundizioni chì l'ilettu ùn avissi altru mandatu tali quiddu di Cunsiglieru ginirali, Cunsiglieru municipali di una cummuna di più di 3500 abitanti.

La règle du non cumul des mandats

Nul ne peut cumuler plus de deux mandats électoraux de Conseiller à l'Assemblée de Corse, Conseiller général ou Conseiller municipal.
Le mandat de Conseiller à l'Assemblée de Corse est compatible avec celui de Député, Sénateur ou de représentant au Parlement européen, à condition que l'élu n'exerce pas un autre mandat tel que Conseiller général, Conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants.

U funziunà di l’Assemblea di Corsica

L’assemblea di Corsica teni siduta in Aiacciu, capilocu di a Cullittività Tarrituriali di Corsica ; dopu dicisioni di a so cummissioni pirmanenti si pò spaisà in ogni locuisulanu.
Ogni annu l’Assemblea di Corsica teni dui siduti urdinari d’un tempu massimu di trè mesi- a prima principia u 1u di frivaghju è a siconda u 1u di sittembri- è sissioni strasurdinari fora di quiddi dui piriudi. I siduti sò publichi.
Una siduta principia cù i dumandi urali : l’iletti ponini dumandi à u Cunsigliu Isicutivu nant’à i sughjetti chì iddi sceddini.
L’Assemblea rifletti (cuntrasti, amindamentu, votu) à partasi da raporti pruposti da u Cunsigliu Isicutivu. I dalibarazioni sò piddati à a maiurità di i voti sprimati.
I Cunsiglieri t’ani pussibilità di prupona muzioni nant’à sughjetti chì li parini di primura par a Corsica, o ancu sughjetti chì ùn la toccani di manera diretta (asempiu : l’Assemblea di Corsica t’hà aduttatu pocu fà una muzioni chì cuncirna u populu Curdu).
In fini, i cunsiglieri poni mandà dumandi scritti à u Prisidenti di u Cunsigliu Isicutivi.

Le fonctionnement de l’Assemblée de Corse

L'Assemblée de Corse siège à Ajaccio, chef-lieu de la Collectivité Territoriale de Corse.
Elle peut se réunir, sur décision de sa Commission permanente, en tout autre lieu de l'île.
L'Assemblée de Corse tient chaque année 2 sessions ordinaires d'une durée maximale de 3 mois- la première commence le 1er février, la seconde le 1er septembre- et des sessions extraordinaires en dehors de ces périodes. Les séances sont publiques.
Une session débute par les questions orales : les élus posent des questions sur les sujets qu’ils souhaitent au Conseil exécutif.
L'Assemblée délibère (discussion, amendement, vote) sur les rapports proposés par le Conseil exécutif.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Les conseillers peuvent proposer des motions sur les sujets qu’ils estiment importants pour la Corse, ou même ne la concernant pas directement (exemple : l’Assemblée de Corse a récemment adopté une motion concernant le peuple Kurde).
Enfin, les conseillers peuvent adresser au Président du Conseil exécutif des questions écrites.

Jean-Guy Talamoni, Président de l'Assemblée de Corse
Jean-Guy Talamoni, Président de l'Assemblée de Corse

U prisidenti di l’Assemblea di Corsica

U prisidenti di l’Assemblea di Corsica hè ilettu framezu à i Cunsiglieri par sei anni.
U Prisidenti dicidi di i dati è ordini di u ghjornu di i siduti, dopu à cunsultazioni di a Cumissioni pirmanenti ; scumparti l’affari trà i varii cumissioni ; dirigi i dibattiti di l’Assemblea di Corsica.
U Prisidenti incapa da solu a pulizza in u ricintu di l’Assemblea.

Le Président de l’Assemblée de Corse

Le Président de l'Assemblée de Corse est élu pour six ans parmi les Conseillers.
Le Président arrête les dates et l'ordre du jour des séances, après consultation des membres de la Commission permanente.
Il répartit les affaires entre les différentes Commissions.
Il dirige les débats de l'Assemblée de Corse.
Le Président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci.

A parità trà omini è donni

Dapo u 2004, a regula di l’accessu à paru di donni è omini à mandati ilitturali hè missa in attu par l’ilizzioni à l’Assemblea di Corsica.

La parité entre hommes et femmes

Depuis 2004, la règle de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux est appliquée lors des élections à l’Assemblée de Corse.

I cumissioni di l’Assemblea di Corsica

A cumissioni pirmanenti (11 membri), hè cundutta da u Prisidenti di l’Assemblea di Corsica.
T’hà in carica l’urganizà di i travaddi di l’Assemblea. Dui vici prisidenti, iletti da l’Assemblea frà i membri di a cumissioni pirmanenti, aiutani u Prisidenti in u funziunà di l’Assemblea di Corsica è u rimpiazzani in casu d’assenza.

I cumissioni urganichi : sò numinati sicondu una raprisintazioni prupurziunali di i gruppi, ugnuna pussedi un prisidenti, unu o parichji vici prisidenti è un rapurtadori.
 • A cumissioni di i finanzi, di a pianifichera è di l’affari auropei studiighja ogni quistioni finanziaria è di u bugettu, i quistioni icunomichi, i prugrammi cuntrattualizati incù u Statu è l’Unioni auropea, l’affari auropei è a cuuparazioni trasfruntaliera.
 • A cumissioni di u sviluppu icunomicu, di l’assestu di u tarritoriu è di l’ambienti studiighja i cartulari chì toccani sittori parichji : icunumia, agricultura è sviluppu campagnolu, turisimu, industria, cummerciu è artigianatu, inirgia, tinnulugii di l’infurmazioni, trasporti, urbanistica, ichippamenti cummunali, ambienti.
 • A cumissioni di u sviluppu suciali è culturali studiighja i raporti in quantu à l’aducazioni, l’insignamentu supiriori è a ricirca, a furmazioni prufissiunali, a cultura, u patrimoniu, a lingua è a cultura corsa, l’audiovisiu, a pulitica di a ghjuvintù, i sport, l’alloghju l’azzioni sanitaria è suciali.
À u sboccu di i so riunioni, i cumissioni adoprani un raportu chì sarà prasintatu à l’Assemblea.

Altri cumissioni criati da l’Assemblea di Corsica :
 • A cumissioni di cuntrollu è di valutazioni 
 • A cumissioni di i cumpitenzi ligislativi è rigulamintari 
 • A cumissioni di l'affari europei è di a cuuperazioni
 • A cumissioni in carica di a prublematica di a viulenza 
 • A cumissioni di i pulitichi di saluta publica

Les commissions de l’Assemblée de Corse

La Commission permanente (11 membres), est présidée l’Assemblée de Corse.
Elle est chargée d’organiser les travaux.
Les vice-présidents, élus par l’Assemblée parmi les membres de la Commission permanente, assistent le président dans le fonctionnement de l'Assemblée de Corse et le remplacent en cas d'absence.

Les Commissions organiques : désignées à la représentation proportionnelle des groupes, chacune comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et un rapporteur.
 • La Commission des finances, de la planification et des affaires européennes étudie toutes les questions financières et budgétaires, les questions économiques, les programmes contractualisés avec l'Etat et l'Union européenne, les affaires européennes et la coopération transfrontalière.
 • La Commission du développement économique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement étudie les dossiers relevant de différents secteurs : économie, agriculture et développement rural, tourisme, industrie, commerce et artisanat, énergie, technologies de l’information, transports, urbanisme, équipements communaux, environnement.
 • La Commission du développement social et culturel étudie les rapports concernant l’éducation, l’enseignement supérieur et recherche, la formation professionnelle, la culture, le patrimoine, la langue et la culture corses, l’audiovisuel,la politique de la jeunesse, les sports, l’habitat et le logement, l’action sanitaire et sociale.
A l’issue de leurs réunions, les commission adoptent un rapport qui sera présenté devant l’Assemblée.

Les autres commissions créées par l’Assemblée de Corse :
 • La Commission de contrôle et d'évaluation 
 • La Commission des compétences législatives et réglementaires 
 • La Commission des affaires européennes et de la coopération
 • La Commission chargée de la problématique de la violences 
 • La Commission des politiques de santé publique

I gruppi pulitichi di l’Assemblea di Corsica

I cunsiglieri di l’Assemblea di Corsica si poni aduniscia in gruppi. Un gruppu devi includa o mancu trè membri. Ogni gruppu ricevi i mezi in locu, matiriali è parsunali nicissari à u so funziunà.

L’Assemblea di Corsica conta oghji 6 gruppi pulitichi :
Gruppu Femu a Corsica (16 membri) : Guy Armanet, François Bernardi, Jean Biancucci (Presidente), Vanina Borromei, Mattea Casalta, Marie-Hélène Casanova Servas, Marcel Cesari, Paul-André Colombani, Muriel Fagni, Lauda Guidicelli, Nadine Nivaggioni, Paul Parigi, Juliette Ponzevera, Joseph Pucci, Anne-Laure Santucci, Hyacinthe Vanni.
Gruppu Le Rassemblement (11 membri) : Christelle Combette, Stéphanie Grimaldi, Xavier Lacombe, Marie-Thérèse Antoniotti, Jean-Martin Mondoloni, Karine Murati Chinesi, Camille de Rocca Serra, José Rossi (Presidente), Ange Santini, Marie-Antoinette Santoni Brunelli, Jean Toma.
Gruppu Prima a Corsica (9 membri) : Marie-France Bartoli, Paul-Marie Bartoli, Pierre Chaubon, Paul Giacobbi (Presidente), Maria Guidicelli, Marie-Thérèse Olivesi, Delphine Orsoni, Antoine Ottavi, François Tatti. 

Gruppu Corsica Libera (8 membri) : François Benedetti, Julie Guiseppi, Paul Leonetti, Laura Maria Poli, Rosa Prosperi, Marie Simeoni, Petr'Antone Tomasi (Presidente), Jean-Guy Talamoni.
Gruppu Front National (4 membri) : Christophe Canioni, René Cordoliani (Presidente), Marie-Xavière Filippi, Françoise Nadizi.
Gruppu Elu(e)s Communistes et Citoyens du Front de Gauche (3 membri) : Dominique Bucchini (Presidente), Josette Risterucci, Michel Stefani.
Un'iscritti : Delphine Orsoni, Antoine Ottavi, Christophe Canioni 

 
 

Les groupes politiques de l’Assemblée de Corse

Les Conseillers à l'Assemblée de Corse peuvent se constituer en groupes. Un groupe doit compter au moins trois membres. Chaque groupe reçoit les moyens en locaux, matériel et personnels nécessaires à son fonctionnement.

L’Assemblée de Corse compte aujourd'hui 6 groupes politiques :
Groupe Femu a Corsica (16 membres) : Guy Armanet, François Bernardi, Jean Biancucci (Président), Vanina Borromei, Mattea Casalta, Marie-Hélène Casanova Servas, Marcel Cesari, Paul-André Colombani, Muriel Fagni, Lauda Guidicelli, Nadine Nivaggioni, Paul Parigi, Juliette Ponzevera, Joseph Pucci, Anne-Laure Santucci, Hyacinthe Vanni.
Groupe Le Rassemblement (11 membres) : Christelle Combette, Stéphanie Grimaldi, Xavier Lacombe, Marie-Thérèse Antoniotti, Jean-Martin Mondoloni, Karine Murati Chinesi, Camille de Rocca Serra, José Rossi (Président), Ange Santini, Marie-Antoinette Santoni Brunelli, Jean Toma.
Groupe Prima a Corsica (9 membres) : Marie-France Bartoli, Paul-Marie Bartoli, Pierre Chaubon, Paul Giacobbi (Président), Maria Guidicelli, Marie-Thérèse Olivesi, Delphine Orsoni, Antoine Ottavi, François Tatti. 
Groupe Corsica Libera (8 membres) : François Benedetti, Julie Guiseppi, Paul Leonetti, Laura Maria Poli, Rosa Prosperi, Marie Simeoni, Petr'Antone Tomasi (Président), Jean-Guy Talamoni.

Groupe Front National (4 membres) : Christophe Canioni, René Cordoliani (Président), Marie-Xavière Filippi, Françoise Nadizi.
Groupe Elu(e)s Communistes et Citoyens du Front de Gauche (3 membres) : Dominique Bucchini (Président), Josette Risterucci, Michel Stefani.
Non inscrit(s) :  
Delphine Orsoni, Antoine Ottavi, Christophe Canioni 


 


Calendrier de l'opération


Déroulement de l'Assemblée des enfants

Phase de sélection - 1er trimestre

 • Choix des thématiques
 • Information des établissements
 • Dépôt des candidatures des classes
 • Sélection des classes
 • Election des délégués juniors

Phase de travaux - 2ème trimestre

 • Envoi des colis pédagogiques
 • Travaux en classe
 • Visite de l'Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse
 • Réunion avec les élus " référents "

Phase de choix des questions et motions - 3ème trimestre

 • Transmission des propositions de questions et motions par les enseignants
 • Sélection des questions et motions
 • Renvoi des motions retenues et examen dans les classes

Phase de débats en commission et en séance pleinière - 3ème trimestre

 • Session de l'Assemblée des enfants
 • Commission
 • Séance publique

Contact


Aiacciu, Gravona, Prunelli, Ornanu, Dui Sevi, Dui Sorru, Cinarca

Contact
Xavier Lacombe
 

Taravu, Valincu, Bavella, Sartè, Purtivechju, Bunifaziu

Contact
Dominique Bucchini
 

Balagna, Golu, Corti, Centru Corsica

Contact
Marie Simeoni
 

Bastia, Capi corsu, Nebbiu, Piaghja urientale

Contact
Anne-Laure Santucci
 

Les élus " référents "


L'Assemblée de Corse a désigné les élus " référents "

Quatre conseillers territoriaux ont été désignés par l’Assemblée de Corse pour être les personnes (les référents) auxquelles les délégués et les enseignants pourront  s’adresser afin d’obtenir des informations ou des conseils.
Ces quatre élus pourront se déplacer dans les classes afin de permettre aux élèves de travailler de façon précise sur les textes qu’ils souhaiteront défendre.
Les enseignants pourront décider à l’avance avec ces élus un programme de visite des classes s’ils le souhaitent.