Tout savoir sur la Collectivité Territoriale de Corse

Rédigé le Mardi 16 Mai 2017 à 11:04 | Lu 987 foisIntroduction

Dutata da un statutu particulari da u 1982, hè divintata a Corsica, grazia à a legi di u 13 di maghju di u 1991, una cullittivtà tarrituriali di a Ripublica : cusì hè turrata a Rigioni « Cullittività Tarrituriali di Corsica » (CTC).

Dotée d’un statut particulier dès 1982, la Corse est devenue, par la loi du 13 mai 1991, une collectivité territoriale de la République ; la « Région » est ainsi devenue « Collectivité Territoriale de Corse » (CTC). L’organisation institutionnelle de la Collectivité Territoriale de Corse est originale.

L’urganizazioni istituziunali di a Cullittività Tarrituriali di Corsica hè uriginali. A CTC si scumponi in 3 parti :
 1. L'Assemblea di Corsica, chì da i so dalibarazioni arriculighja l’affari di a Corsica in i numarosi duminii di cumpitenzi chì da a legi li sò attribuiti,
 2. U Cunsigliu Isicutivu di Corsica, chì indizia l’azzioni di a CTC in ogni duminiu d’intarventu,
 3. U Cunsigliu Icunomicu, Suciali è Culturali, intargatu nant’à a maiori parti di i prughjetti di dalibarazioni di l’Assemblea di Corsica.

La CTC est composée de 3 organes :
 1. l’Assemblée de Corse, qui règle par ses délibérations les affaires de la Corse dans les nombreux domaines de compétences qui lui sont dévolus par la loi,
 2. le Conseil exécutif de Corse, qui dirige l’action de la CTC dans tous ses domaines d’intervention,
 3. le Conseil économique, social et culturel, qui est consulté sur la plupart des projets de délibération de l’Assemblée de Corse.

Disponi a CTC par a missa in andatu di i so pulitichi di 8 stabulimenti publichi in carica di i sittori d’attività cuncirnati. Si tratta di :
 1. L’Agenzia di sviluppu icunomicu di a Corsica (ADEC) 
 2. L’Uffiziu di l’ambienti di a Corsica (OEC) 
 3. L’Uffiziu di i trasporti di a Corsica (OTC) 
 4. L’Agenzia di u turisimu di a Corsica (ATC)
 5. L’Uffiziu di u sviluppu agriculu è campagnolu di a Corsica (ODARC) 
 6. L’Uffiziu d’ichippamentu idraulicu di a Corsica (OEHC).
 7. L'Acconciu, Urbanisimu, Energia (AUE).
 8. L'Uffiziu di u Fundiariu di a Corsica (OFC).

Pour la mise en œuvre de ses politiques, la CTC dispose de 8 établissements publics en charge des secteurs d’activité concernés.
Il s’agit de :
 1. l’Agence de développement économique de la Corse (ADEC)
 2. l’Office de l’environnement de la Corse (OEC)
 3. l’Office des transports de la Corse (OTC)
 4. l’Agence de tourisme de la Corse (ATC)
 5. l’Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC)
 6. l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC)
 7. L'Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Energie de la Corse (AUE) 
 8. L'Office Foncier de Corse (OFC)

L’Hôtel di a Rigioni, sedi di a CTC / L’Hôtel de Région, siège de la CTC

In u 1982 si stalla a Rigioni di Corsica di modu pruvisoriu in a « Villa Pietri », in Aiacciu è l’Assemblea di Corsica teni siduti à u « Palazzu Lantivy » ; pidda dicisioni d’appighjunà po di cumprà u « Grand Hôtel ».
Da 1982 à 1996, hè missa in opara una prima fasa di stesa anzituttu cù a criazioni di un bastimentu sisu daretu à l’anzianu « Grand Hôtel » è a rializazioni di a nova sala di i dalibarazioni. Stu bastimentu novu cunteni i sirvizii amministrativi di a Cullittività Tarrituriali ; in quantu à i bastimenti anziani, sò stati sani sani rinnuvati trà 1996 è 1998.
Alloghjani i cabinetti di i prisidenti di u Cunsigliu Isicutivu è di l’Assemblea di Corsica, i scagni di i gruppi pulitichi è a dirizzioni ginirali di i sirvizii.
À quidda epica beata quandu Aiacciu era stazzioni d’invernu, u « Grand Hôtel et Continental » era u palazzu di a cità incù u so magnificu giardinu è u so paviglionu balniariu. U giardinu hè carcu à stodia : classificatu à l’invintariu di i munumenti storichi, cunteni spezi rimarchevuli (palmi Washingtonia è Phoenix, Araucaria, Nolina, Grevillea, Aloe ...).
Hè statu fattu tuttu da ristituiscia li u so assestu di prima, in giru à una pirspittiva cintrali chjara chjara da u cursu Grandval, incù i so lenzi simetrichi è succissivi à mezaluna, i so infilarati di palmi è i so tarrazzi parichji.


En 1982 la Région de Corse s’installe provisoirement à la " Villa Pietri ", à Ajaccio et  l’Assemblée de Corse tient ses sessions au « Palais Lantivy » ; elle décide de louer puis d’acquérir le « Grand Hôtel ».
De 1992 à 1996, une première phase d’extension est réalisée avec notamment la création d’un bâtiment situé à l’arrière de l’ancien « Grand Hôtel » et la réalisation de la nouvelle salle de délibérations.
Ce nouveau bâtiment accueille les services administratifs de la Collectivité Territoriale ; quant aux bâtiments anciens, ils seront entièrement réaménagés entre 1996 et 1998.
Ils abritent les cabinets des présidents du Conseil exécutif et de l’Assemblée de Corse, les bureaux des groupes politiques et la direction générale des services.
À la belle époque d'Ajaccio station d'hiver, le « Grand Hôtel et Continental » était le palace de la ville avec son magnifique jardin et son pavillon balnéaire.
Le jardin est chargé d’histoire : classé à l’inventaire des monuments historiques, il abrite des espèces remarquables (palmiers Washingtonia et Phoenix, Araucaria, Nolina, Grevillea, Aloès...).
Tout a été fait pour qu’il retrouve son organisation initiale, autour d’une perspective centrale très visible depuis le Cours Grandval, avec ses plates-bandes symétriques successives en demi-lune, ses alignements de palmiers et ses jeux de terrasses.

Stodia / Histoire

 • 1982 : da u dirittu cumunu a u primu statu particulari
9 di marzu di u 1982, Hè vutata a legi chì cuncedi statutu particulari à a rigioni di Corsica : hè dunqua criata l’Assemblea di Corsica.
30 di u luddu di u 1982, A legi chì cuncedi statutu particulari à a Corsica arreca à a Rigioni cumpitenzi monda più ampii cà quiddi di l’altri Rigioni di u cuntinenti.
9 d’austu di u 1982, Ilizzioni rigiunali (quattru anni prima à l’altri rigioni) : hè ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica Prosper ALFONSI.
Austu di u 1984, Dopu à u sciuddimentu di l’Assemblea, ilizzioni nova : Jean-Paul de Rocca Serra hè ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica.
21 di marzu di u 1986, Primi ilizzioni di l’insembu di i Cunsiglieri rigiunali in Francia, Jean- Paul de Rocca Serra hè torna ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica.
 • 1991 : nascita di a cullittività tarrituriali di Corsica
13 di maghju di u 1991, Sò allargati i cumpitenzi di a CTC. U « bicifalisimu » hè istituitu incù a criazioni di un Cunsigliu Isicutivu ilettu l’Assemblea di Corsica.
22-29 di marzu di u 1992, Ilizzioni : Jean-Paul de Rocca Serra hè ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica è Jean BAGGIONI Prisidenti di u Cunsigliu Isicutivu di Corsica.
15 - 22 di marzu di u 1998, Ilizzioni : José ROSSi hè ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica è Jean BAGGIONI hè torna ilettu Prisidenti di u Cunsigliu Isicutivu di Corsica.
7 - 14 di marzu di u 1999, Dopu à l’annullamentu di l’ilizzioni di u 1998, rinnovu di l’Assemblea di Corsica : José ROSSI è Jean BAGGIONI sò torna iletti.
 • 2002 : puteri rinfurzati
22 di ghjinnaghju di u 2002, Una legi rinforza mori mori i puteri di l’Assemblea di Corsica.
21 - 28 di marzu di u 2004, Ilizzioni : Camille de ROCCA SERRA hè ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica è Ange SANTINI hè ilettu Prisidenti di u Cunsigliu Isicutivu di Corsica.
14-21 di marzu di u 2010, Ilizzioni : Dominique BUCCHINI hè ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica è Paul GIACOBBI Prisidenti di u Cunsigliu Isicutivu di Corsica.

6-13 di dicembri di u 2015, Ilizzioni : Jean-Guy TALAMONI hè ilettu Prisidenti di l’Assemblea di Corsica è Gilles SIMEONI Prisidenti di u Cunsigliu Isicutivu di Corsica.
 • 1992 : Du droit commun au 1er statut particulier
9 mars 1982, la loi portant statut particulier de la région de Corse est votée : l'Assemblée de Corse est donc créée.
30 juillet 1982, la loi portant statut particulier de la Corse accorde à la Région des compétences beaucoup plus larges qu’aux autres Régions de métropole.
9 août 1982, élection régionale (4 ans avant toutes les autres régions) : Prosper ALFONSI est élu Président de l'Assemblée de Corse.
Août 1984, à la suite de la dissolution de l’Assemblée, nouvelle élection : Jean- Paul de ROCCA SERRA est élu Président de l'Assemblée de Corse.
21 mars 1986, 1ères élections de l'ensemble des Conseils régionaux de France, Jean- Paul de ROCCA SERRA est réélu Président de l'Assemblée de Corse.
 • 1991, naissance de la Collectivité Territoriale de Corse
13 mai 1991, les compétences de la CTC sont étendues, le « bicéphalisme » est instauré avec la création d’un Conseil éxécutif élu par l’Assemblée de Corse.
22-29 mars 1992, élections : Jean-Paul de ROCCA SERRA est élu Président de l'Assemblée de Corse et Jean BAGGIONI est élu Président du Conseil exécutif de Corse.
15 et 22 mars 1998, élections : José ROSSI est élu Président de l'Assemblée de Corse et Jean BAGGIONI est réélu Président du Conseil exécutif de Corse.
07 et 14 mars 1999, suite à l’annulation des élections de 1998, renouvellement de l’Assemblée de Corse : José ROSSI et Jean BAGGIONI sont réélus.
 • 2002, des pouvoirs renforcés
22 janvier 2002, une loi renforce considérablement les pouvoirs de l’Assemblée de Corse.
21-28 mars 2004, élections : Camille de ROCCA SERRA est élu Président de l'Assemblée de Corse et Ange SANTINI est élu Président du Conseil exécutif de Corse.
14-21 mars 2010, élections : Dominique BUCCHINI est élu Président de l'Assemblée de Corse et Paul GIACOBBI est élu Président du Conseil exécutif de Corse.
6-13 décembre 2015, élections : Jean-Guy TALAMONI est élu Président de l'Assemblée de Corse et Gilles SIMEONI est élu Président du Conseil exécutif de Corse.

A Corsica hè a cullittività francesa chì t’hà i puteri più da impurtanti / La Corse est la collectivité française métropolitaine ayant le plus de pouvoirsCalendrier de l'opération


Déroulement de l'Assemblée des enfants

Phase de sélection - 1er trimestre

 • Choix des thématiques
 • Information des établissements
 • Dépôt des candidatures des classes
 • Sélection des classes
 • Election des délégués juniors

Phase de travaux - 2ème trimestre

 • Envoi des colis pédagogiques
 • Travaux en classe
 • Visite de l'Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse
 • Réunion avec les élus " référents "

Phase de choix des questions et motions - 3ème trimestre

 • Transmission des propositions de questions et motions par les enseignants
 • Sélection des questions et motions
 • Renvoi des motions retenues et examen dans les classes

Phase de débats en commission et en séance pleinière - 3ème trimestre

 • Session de l'Assemblée des enfants
 • Commission
 • Séance publique

Contact


Aiacciu, Gravona, Prunelli, Ornanu, Dui Sevi, Dui Sorru, Cinarca

Contact
Xavier Lacombe
 

Taravu, Valincu, Bavella, Sartè, Purtivechju, Bunifaziu

Contact
Dominique Bucchini
 

Balagna, Golu, Corti, Centru Corsica

Contact
Marie Simeoni
 

Bastia, Capi corsu, Nebbiu, Piaghja urientale

Contact
Anne-Laure Santucci
 

Les élus " référents "


L'Assemblée de Corse a désigné les élus " référents "

Quatre conseillers territoriaux ont été désignés par l’Assemblée de Corse pour être les personnes (les référents) auxquelles les délégués et les enseignants pourront  s’adresser afin d’obtenir des informations ou des conseils.
Ces quatre élus pourront se déplacer dans les classes afin de permettre aux élèves de travailler de façon précise sur les textes qu’ils souhaiteront défendre.
Les enseignants pourront décider à l’avance avec ces élus un programme de visite des classes s’ils le souhaitent.