Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Riunioni pienaria di u 13 di dicembre di u 2021
U CESEC ss'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli  luni u 13 di dicembre di u 2021, à 10 ore/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le lundi 13 décembre 2021, à 10h00

PROCES VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2021


AVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC

AVISU 2021-64    relativu à l'aduzzione di u schema di l'autunumia 2022-2026 di a Cullettivtà di Corsica à prò di l'anziani o di e persone svantaghjate/
AVIS 2021-64 relatif à l’adoption du schéma de l'autonomie 2022-2026 de la Collectivité de Corse, en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Raportu   è annessi 

AVISU 2021-65   rilativu à l' Attribuzioni di una suvvinzioni eccizziunali d'invistimentu a ' Fraternité du partage ' pà a custruzzioni di un locu di vita à  prò di i parsoni scantati nantu à u tarritoriu di Aiacciu è circondu 
Avis 2021-65 relatif à l’attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement à la Fraternité du partage pour la construction d'un lieu de vie innovant à destination des personnes en situation de grande marginalité sur le territoire du grand Aiacciu
Raportu  è annessi 

AVISU 2021-66   rilativu à l'approvu di u Schema Direttore d'Accunciamentu è di Gestione di l’Acqua di Corsica 2022-2027/
Avis 2021-66 relatif à l’approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 
Raportu è annessi

AVISU 2021-67  relatif à l’avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif aux compétences du Président du Conseil exécutif de Corse en matière de prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et modifiant le Code de l'environnement
Raportu   è annessi

AVISU 2021-68     rilativu à l'approvu di l'aghjustu mudificativu è di a prurugazione di a cunvenzione d'ogettivi è di mezi 2018-2021 trà a SCIC SA TELE PAESE è a Cullettività di Corsica/
Avis 2021-68 relatif à l’avenant modificatif et de prorogation de la convention d'objectifs et de moyens 2018-2021 entre la SCIC SA Tele Paese et la Collectivité de Corse
 

AVISU 2021-69    rilativu à u Pattu Régiunale d’Investimentu in e Cumpetenze (PRIC) Corsica 2019-2022- bilanciu à menzu andà 
Avis 2021-69 relatif au Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) Corse 2019-2022, bilan à mi-parcours 
Raportu   è annessi 

AVISU 2021-70    rilativu  à a Chjama à candidature annincu ' Feminiscienza, a vucazione scientifica à u feminile
Avis 2021-70 relatif à  l’appel à candidature annuel 'Feminiscienza, la vocation scientifique corse au féminin'
Raportu  è annessi

AVISU 2021-71    rilativu à  u dispusitivi d’aiutu per à a  furmazioni in massochinesiterapia di i studienti isciuti da l’Università di Corsica : cunvinzioni quatru tripartita 2021-2025 trà a Righjioni Sud-Provence alpes Côte d’Azur, l’istitutu di Furmazioni in Massochinesiterapia nizzardu è a Cullitività di Corsica è i so cunvinzioni anninchi d’appiigazioni
Avis 2021-71 relatif au dispositif d'aides à la formation en masso-kinésithérapie des étudiants issus de l'Université de Corse : convention cadre tripartite 2021-2025 entre la Région Sud-Provence Alpes Côte d'Azur, l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie Niçois (établissement composante de l'Université Côte d'Azur) et la Collectivité de Corse, et ses conventions annuelles d'application 
Raportu  è annessi

MUZIONE

Motion portant demande d’intégration de l’Indemnité d’insularité et de l’Indemnité Compensatoire de Frais de Transport dans le calcul de base des indemnités de départ pour les agents de l’AFPA Corse

           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica