Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Riunioni pienaria di u 26 d'aprile di u 2022
U CESEC ss'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli  marti u 26  d'aprile  di u 2022, à 10 ore/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le mardi 26 avril 2022, à 10h00

PROCES VERBAL du 29 mars 2022

PV Séance Plénière du 29 mars 2022

AVISI di U CESECC / AVIS DU CESECCAvisu 2022-13  rilativu à u Prugettu suciale di rinnovu di u Palazzu "Nostra Signora" in Aiacciu/
Avis 2022-13  relatif au Projet social et de réhabilitation de l'établissement "Notre-Dame" à Aiacciu
Raportu  Avisu 2022-16 rilativu  à a Delegazione di serviziu pubblicu di trasportu marittimu Corsica - Continente 2023-2029/
Avis 2022-16  relatif à la DSP maritime Corse continent 2023-2029
Raportu è annessi           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica