Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse

Conseil économique, social et culturel de la Corse
Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Riunioni pienaria di u 26 di ghjinnaghju 2021U CESECC s'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli marti u 26  di ghjinnaghju 2021,  in visioconferenza.

Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicolile mardi 26 janvier 2021, en téléconférence.

AVISI di U CESEC / AVIS DU CESEC

AVISU 2021-01 rilativu à l'Internalisazione di i cumpetenze di a gestione di i fureste – Mudifica di u tavulellu di l'effettivi di a Culletività di Corsica / l’internalisation des compétences liées à la gestion forestière - modification du tableau des effectifs de la collectivité de Corse
Raportu

AVISU 2021-02 rilativu à u Primu puntu di tapa nantu à a missa in opara di l’aletta Salvezza di u pianu Salvezza è Rilanciu / premier point d'étape sur la mise en œuvre du volet Salvezza du plan Salvezza è Rilanciu
Raportu /Annexes

AVISU 2021-03 rilativu à u Documentu d'orientazione bugettarie 2021 / orientations budgétaires de la collectivité de Corse pour l'exercice 2021
Raportu

AVISU 2021-04 rilativu à l'Elementi di metoda pà a cuntrattualisazioni trà a Cullitività di Corsica è u Statu di u pianu di trasfurmazioni, d’innuvazioni è d’investimenti pà a Corsica / Eléments de méthode en vue de la contractualisation entre la Collectivité de Corse et l'Etat du Plan de transformation d'innovation et d'investissement pour la Corse
Raportu  / Annexes

AVISU 2021-05 rilativu à a Dumanda d'abrugazioni di i trè dicreti n° 2020-1510, n° 2020-1511 et n°2020-1512 di u 2 di dicembri di u 2020 rilativi à i trattamenti di i dati parsunali in u quatru di i cartillaghji detti di sicurezza publica EASP, PASP è GIPASP / demande d'abrogation des trois décrets n° 2020-1510, n° 2020-1511 et n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 relatifs aux traitements des données personnelles au sein des trois fichiers dits "de sécurité publique" EASP, PASP et GIPASP
Raportu /Annexes

Muzione


Deliberazione


           

Accueil | Edito | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Les textes législatifs et réglementaires | Galerie | Espace membresCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica