Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Seduta plenaria di u 02 d'uttobre di u 2023
U CESEC s'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli, à 10 ore,  Luni  u 02  d'uttobre di u 2023/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le  Lundi 02 octobre2023, à 10h00

RESUCONTU/PROCES VERBAL

Procès verbal  de la Séance Plénière du 25 juillet 2023

AVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC

AVISU 2023-31   rilativu  à l'Iniziu di una chjama à manifistà intaressu pà a criazioni d'alloghji inclusivi 2023-2024
AVIS 2023-31 relatif au Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place d'habitats inclusifs 2023-2024 
Raportu  è annessi

AVISU 2023-32    rilativu à u Resu contu in appiigazione di l’articuli L.3221-12 è L.4421-1 di u CGCT di e delegazione « attribuzione  affidate à u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica  in materia di dirittu di prienzione à titulu di i spazii naturali sensibuli (Delegazione esercitate nant’à l’annu 2022 è i sette primi mesi di u 2023;
Avis 2023-32 relatif au Compte-rendu en application des articles L 3221-12 et L 4421-1 du CGCT des délégations 'attributions confiées au Président du Conseil Exécutif de Corse en matière de droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles (Délégations exercées au titre de l'année 2022 et des sept premiers mois de l'année 2023)
Raportu   è annessi

DELIBERAZIONE

Délibération CESECC 2023-08  portant approbation de la participation du CESEC de Corse aux travaux du CESE national relatif au projet d’avis « Réussite à l’école, réussite de l’école » et donnant mandat spécial de représentation du CESEC aux journées d’échanges, de rencontres et de restitution 

MUZIONE

Motion 2023-10  : Soutien au Haut-Karabakh
Motion 2023-11 : Soutien à l'association Scola Corsa

           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica