Menu

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 25 octobre 2021

Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica u 12 di di u 2021

La Chambre des Territoires se réunira le lundi 25 octobre 2021 , sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia


Ordre du jour

Raportu Nu 2021-22
Cumpusizione di u Scagnu
Rapport N° 2021-22
Composition du Bureau
 
Raportu Nu 2021-23
Rinnuvellamentu di e cummissione è rinnuvellamentu di i so membri
Rapport N° 2021-23
Renouvellement des commissions et renouvellement des membres des commissions
 
Raportu Nu 2021-24
Designazione di i raprisintanti di a Camera di i Territorii in l’urganisimi esterni è cummissione di a Cullettività di Corsica
Rapport N° 2021-24
Désignation des membres de la Chambre des Territoires dans les organismes extérieurs et commissions de la Collectivité de Corse
 
Raportu Nu 2021-25
Raportu d’infurmazioni in quantu à u sviluppu è a cummercializazioni di u ritali altissimu flussu pà a Corsica
Rapport N° 2021-25
Rapport d’information sur le déploiement et la commercialisation du réseau très haut débit pour la Corse
 
Raportu Nu 2021-26
Raportu nantu à l’evuluzione istituziunale di a Corsica, Wanda Mastor, Prufessore di l’Università
Rapport N° 2021-26
Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse, Wanda Mastor, Professeur des Universités
 
Raportu Nu 2021-27
« Prughjettu di pruposta di riforma lighjislativa pà una fiscalità incitativa pà a tramandera di u patrimoniu : lotta contru à u spusessu è a spiculazioni ; rilanciu di l’internu ; sustegnu à l’attività icunomica » da Maestru Alain Spadoni.
Rapport N° 2021-27
« Projet de proposition de réforme législative pour une fiscalité incitative de transmission du patrimoine : lutte contre la dépossession et la spéculation ; relance de l’intérieur ; soutien à l’activité économique », Maître Alain Spadoni
 
Raportu Nu 2021-28
Puntu d’infurmazione :
  • Analisi cumpleta di i risultati di u PADDUC è di a so appiegazione, in particulare i so effetti in quantu à l’ambiente - Dimarchja di cuncertazione
  • Rilazione Cullettività di Corsica - territorii : puntu nantu à e visite di terrenu
  • Pulitica legnu è furesta
Rapport N° 2021-28
Point d’information :
  • Analyse globale des résultats du PADDUC et de son application, en particulier ses effets en matière d’environnement – Démarche de concertation
  • Relations Collectivité de Corse – territoires : point sur les visites de terrain de la Direction « Dynamiques territoriales »
  • Politique bois et forêt