Session de la Chambre des Territoires le 11 juin 2018

Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia


A Camera di i Territorii s’aduniscerà sottu à a Presidenza di Gilles Simeoni luni l’11 di ghjugnu di u 2018 à 2 ore è mezu di dopu meziornu, in l’emiciculu Jean Leccia in Bastia.  

La Chambre des territoires se réunira sous la présidence de Gilles Simeoni lundi 11 juin 2018 à 14h30, salle Jean Leccia, Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia.

Serà trasmessa in diretta a seduta nantu à u situ di a Cullettività di Corsica : www.isula.corsica

La séance sera retransmise en direct sur le site de la Collectivité de Corse : www.isula.corsica

Ordre du jour - Ordine di u ghjornu

Rapport n° 2018-5 - Compte-rendu des travaux du groupe de travail « Lutte contre les feux de forêts et incendies »
Raportu n° 2018-5 - Resucontu di i travagli di u gruppu di travagliu « Lotta contru à i fochi in furesta è l’incendii »
 
Rapport n° 2018-6 - Compte-rendu des travaux du groupe de travail « Déneigement des routes communales »
Raportu n° 2018-6 - Resucontu di i travagli di u gruppu di travagliu « Caccià di a neve nantu à e strade cumunale »
 
Rapport n° 2018-7 - Adoption du règlement intérieur
Raportu n° 2018-7 - Approvu di u rigulamentu internu
 
Rapport n° 2018-8 - Avis sur la stratégie territoriale de régulation des surfaces commerciales en Corse, pour un urbanisme commercial durable
Raportu n° 2018-8 - Avisu in quantu à strategia territuriale di regulazione dei spazii cummerciali in Corsica per un urbanisimu cummerciale durevule
 
Rapport n° 2018-9 - Avis sur le plan déchets « Diminuer les déchets résiduels, augmenter le tri, le rôle capital des intercommunalités - Actualisation du Plan d’actions de l’Assemblée de Corse »
Raportu n° 2018-9 - Avisu in quantu à u pianu scarti « Riduce i scarti residuali, accresce a trascelta, u rollu eccenziale di l’intercumunalità - Attualizazione di u Pianu d’azzione di l’Assemblea di Corsica »

Page publiée le 11/06/2018 | Modifiée le 04/12/2020 à 14:22