Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Réunion de la Commission des finances et de la fiscalité le 22 mai 2018La Commission des finances et de la fiscalité se réunira, sous la présidence de Guy Armanet, le mardi 22 mai 2018 à 9h30.

Aiacciu
Salle Prosper Alfonsi
Hôtel de la Collectivité de Corse

Bastia
Résidence Lesia
Avenue de la Libération

Corti
Caserne Padoue
Place de la Citadelle

Ordine di u ghjornu - Ordre du jour

 FINANZE - BUGETTU - FISCALITA 
 FINANCES - BUDGET - FISCALITE 


Rapport n° 165 : Compte Administratif 2017 de la Collectivité Territoriale de Corse
Rapport n° 185 : Compte de Gestion 2017 de la Collectivité Territoriale de Corse

Rapport n° 169 : Compte Administratif 2017 du Département de la Corse-du-Sud (CD2A)
Rapport n° 189 : Compte de Gestion 2017 du Département de la Corse-du-Sud (CD2A)

Rapport n° 166 : Compte Administratif 2017 de la Crèche du LAETITIA
Rapport n° 186 : Compte de Gestion 2017 de la Crèche du LAETITIA

Rapport n° 167 : Compte Administratif 2017 du Laboratoire d’Analyses de la Corse-du-Sud
Rapport n° 187 : Compte de Gestion 2017 du Laboratoire d’Analyses de la Corse-du-Sud

Rapport n° 168 : Compte Administratif 2017 du Parc de la voirie de la Corse-du-Sud
Rapport n° 188 : Compte de Gestion 2017 du Parc de la voirie de la Corse-du-Sud

Rapport n° 170 : Compte Administratif 2017 du Département de la Haute-Corse (CD2B)
Rapport n° 190 : Compte de Gestion 2017 du Département de la Haute-Corse (CD2B)

Rapport n° 171 : Compte Administratif 2017 du Laboratoire d’Analyses de la Haute-Corse
Rapport n° 191 : Compte de Gestion 2017 du Laboratoire d’Analyses de la Haute-Corse

Rapport n° 172 : Compte Administratif 2017 des Bains de Petrapola
Rapport n° 192 : Compte de Gestion 2017 des Bains de Petrapola

 
 CULTURA 
 CULTURE 


Raportu nu 116 : Creazione di a regia d’avanzi per a gestione di i carnetti di scecchi di u dispusitivu “Pass Cultura”
Rapport n° 116 : Création de la régie d’avances pour la gestion des chéquiers du dipositif « Pass Cultura »

 AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 ADMINISTRATION GENERALE 


Raportu nu 132 : Approvu di u riassestu di u dispusitivu di valutazione è di a revisione di a Cartula di a Valutazione di e Pulitiche Publiche di a Cullettività di Corsica
Rapport n° 132 : Adoption du réaménagement du dispositif d’évaluation et de la révision de la Charte de l’Evaluation des Politiques Publiques de la Collectivité de Corse

Raportu nu 119 : Attribuzione di una indennità di cunsigliu à u Pagadore di Corsica
Rapport n° 119 : Attribution d’une indemnité de conseil au Payeur de Corse

 GHJUVENTÙ È SPORT 
 JEUNESSE ET SPORTS 


Raportu nu : Rigulamentu di l’aiuti « Sport »
Rapport n° : Règlement des aides « Sport »

Raportu nu 129 : Gestione di a cumpetenza Infurmazione Ghjuventù di a Cullettività di Corsica
Rapport n° 129 : Gestion de la compétence Information Jeunesse de la Collectivité de Corse

 INFRASTRUTTURE È TRASPORTI 
 INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS 


Raportu nu 135 : Acquistu di una parcella C 807 in u locu dettu « Suartu » nant’à u territoriu di a cumuna di Sarrula è Carcupinu
Rapport n° 135 : Acquisition de la parcelle C 807 au lieu-dit « Suartu» sur le territoire de la commune de Sarrula è Carcupinu

Trasporti sculari
Transports scolaires


Raportu nu 131 : Trasportu di i sculari svantaghjati
Rapport n° 131 : Transport scolaire des élèves en situation de handicap

Ritale ferratu
Réseau ferré


Raportu nu 130 : Riparazione di i tunelli ferruviari di Poghju, San Petru di Venacu è Agazza
Rapport n° 130 : Réparation des tunnels ferroviaires de Poghju, San Petru di Venacu et Agazza


Page publiée le 14/05/2018 | Modifiée le 14/06/2018 à 16:18