Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Réunion de la Commission du développement économique, du numérique, de l’aménagement du territoire et de l’environnementLa Commission du développement économique, du numérique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement se réunira, sous la présidence de Nadine Nivaggioni, le vendredi 23 février 2018 à 9 h 15,
Salle n° 5 - Hôtel de le Collectivité de Corse 22, cours Grandval à Aiacciu.

Ordine di u ghjornu - Ordre du jour

 INFRASTRUTTURE 
 INFRASTRUCTURES 


Porti
Ports


Raportu Nu 043 : Mudificazione di a deliberazione nu 17/100 AC di u 27 d’aprile di u 2017 aduttendu e modalità di participazione di a Culletività territuriale di Corsica à u finanzamentu di u prugettu di sviluppu purtuariu – fase II – portu di cummerciu di l’Isula Rossa
Rapport N° 043 : Modification de la délibération n° 17/100 AC en date du 27 avril 2017 adoptant les modalités de participation de la Collectivité territoriale de Corse au financement du projet de développement portuaire - phase II - du port de commerce de l'Isula-Rossa

Raportu nu 038 : Avenente nu 1 à u quaternu di cariche di a cuncessione di u vechju portu di Bastia
Rapport n° 038 : Avenant n° 1 au cahier des charges de la concession du vieux- port de Bastia


Page publiée le 13/02/2018 | Modifiée le 14/03/2018 à 11:07