Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 17 di dicembre di u 2020
ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

INSIGNAMENTU – FURMAZIONE - RICERCA / ENSIGNEMENT - FORMATION RECHERCHE
 
Raportu nu 376 : Mudificazioni di u raportu d'individualizazioni di l'azzioni di furmazioni par l'impiigati e i capi d'impresi 2020 (dilibarazioni nu 20/131 CP di u 2 d'uttrovi di u 2020).
Rapport n° 376 : Modification du rapport d'individualisation des actions de formations destinées aux salariés et chefs d'entreprises 2020 (délibération n°20/131 CP du 02 octobre 2020).
 
Raportu nu 395 : Deliberazione mudificativa di a deliberazione nu 20/127 CP rilativa a u dispusitivu d'amparera.
Rapport n° 395 : Délibération modificative de la délibération n°20/127 CP portant sur le dispositif apprentissage.
 
Raportu nu 402 : Pattu transazziunali tra a cullittività di corsica e u signori Elie CRISTIANI.
Rapport n° 402 : Protocole transactionnel entre la Collectivité de Corse et Monsieur Élie CRISTIANI.
 
Raportu nu 428 : Mudificazioni di a struttura pidagogica ginirali di l'insignamentu di u sicondu gradu pà a riintrata sculari 2021 è rigularizazioni à titulu di a riintrata sculari 2020.
Rapport n° 428 : Modification de la structure pédagogique générale d'enseignement du second degré pour la rentrée scolaire 2021, et régularisation au titre de la rentrée scolaire 2020.
 
Raportu nu  435 : Acquistu  di scatulini di cunnissioni à i reti internet è di l’abbunamenti ligati à prufittu di i studianti di l’insignamentu superiori in situazioni di pricarità numerica.
Rapport n° 435 : Acquisition de boîtiers de connexion aux réseaux Internet et des abonnements afférents au profit des étudiants de l'enseignement supérieur de Corse en situation de précarité numérique.
 
Raportu nu 438 : Cunvinzioni pluri annuali d’obbiettivi è di mezi cù l’INRAE di Corsica annati 2020 è 2021, presa in carica di trè cuntratti postdutturali.
Rapport n° 438 : Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'INRAE de CORSE années 2020 et 2021: prise en charge de trois contrats post-doctoraux.
 
ACCUNCIU E SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE- MUVIMENTU ASSUCIATIVU
 
Raportu nu 377 : Fondu naziunali d'accunciamentu di u tarritoriu (FNADT) : scumpartera di l'incasciu.
Rapport n°  377 : Fonds national d'aménagement du territoire (FNADT) : répartition de la recette.
 
Raportu nu 394 : Laburatorii d'analisi Cismonte e Pumonti di a Cullettivita di Corsica - participazione aiutu per l'analisi sanitarie di u bestiame pecurinu, caprunu e buiinu.
Rapport n° 394 : Laboratoires d'analyses Cismonte et Pumonte de la Collectivité de Corse - Participation à l’aide aux analyses en santé animale Ovins/Caprins/Bovins.
 
Raportu nu 397 : Riassestu di ligna d'imprestiti guarantiti da a Cullettività di Corsica a l'Uffiziu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 397 : Réaménagement de ligne de prêts garantis par la Collectivité de Corse à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse.
 
Raportu nu 398 Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu a a sucetà erilia per  l'operazione "Santa Rita fasa 2 " in Bastia.
Rapport n° 398: Attribution d'une garantie d'emprunt à la Société ERILIA pour l'opération "Santa Rita tranche 1" à Bastia.
 
Raportu nu  399 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu a a sucetà erilia per  l'operazione "Santa Rita fasa 2 " in Bastia.
Rapport n° 399 : Attribution d'une garantie d'emprunt à la société ERILIA pour l'opération "Santa Rita tranche 2" à Bastia.
 
Raportu nu 400 : Approvu di i mudalità d'apartura di a casa di situ di a casa di roccapina  in u cuntestu di a crisa sanitaria par via di a pandemia covid-19.
Rapport n° 400 : Approbation des modalités d'ouverture de la maison de site d'A Casa Di Roccapina dans le contexte de la crise sanitaire lié à la pandémie COVID-19.
 
Raportu nu  432 : Mudifica di a dilibarazioni nu 20/145 CP di u 4 di nuvembri appruvendu u pianu d’assestu di a furesta di Lonca.
Rapport n° 432 : Modification de la délibération n°20/145 CP en date du 4 novembre 2020 approuvant le plan d'aménagement de la forêt de LONCA.
 
Raportu nu 436 : Finanzamentu d’uperazioni à prò di i servizii di zappadori furestaghji  di a direzzione di a furesta è di a privenzione di l'incendii.
Rapport n° 436 : Financement  d’opérations au bénéfice des services des forestiers sapeurs de la Direction de la Foret et de la Prévention des Incendies.
 
Raportu nu 439 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu a ERILA Operazione SANTA. RITA 1bis.
Rapport n° 439 : Attribution d'une garantie d'emprunt à ERILIA Opération SANTA RITA 1bis.
 
Raportu nu 440 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu a ERILA perazione SANTA. RITA 2bis.
Rapport n° 440:
Attribution d'une garantie d'emprunt à ERILIA Opération SANTA RITA 2bis.
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu nu 378 : Raportu di prisentazione in quantu à l'indennizazione di u preghjudiziu fattu à SIN2020-18.
Rapport n° 378 :   Rapport de présentation sur l'indemnisation du préjudice causé à SIN2020-18.
 
Raportu n 380 : Cuntinziosu Unurarii Maestru LE SON.
Rapport n° 380 : Contentieux sur honoraires de Maître LE SON.
 
Raportu nu 381 : Cunclusioni di un affittu anfiteoticu à u binifiziu di l’associu  « Handicap Dépendance Corse du Sud HD2A »  in quantu à u terzu pianu di l’anzianu albergu di i termi di i Bagni di Guagnu (cumuna di U Pighjolu) – Puteri datu à M. Jean Biancucci, Cunsiglieri isicutivu, da firmà l’attu amministrativu autenticu currispundenti.
Rapport n° 381 : Conclusion d'un bail emphytéothique administratif au profit de l'association « Handicap Dépendance Corse du Sud HD2A » ayant pour objet le troisième étage de l'ex hôtel des thermes de Guagno les Bains (commune d'U Pighjolu) -  Pouvoir donné à Monsieur Jean Biancucci, Conseiller exécutif, de signer l'acte authentique administratif correspondant.
 
Raportu nu 382 : Indennizazione di una persona SIN 2020-31
Rapport n° 382 :  Indemnisation d'une personne SIN 2020-31.
 
Raportu nu 383 : Firma di un affittu anfiteoticu  à prò di l’OPH di a Cullettività di Corsica in quantu à  a gistioni di u parcu di 118 alloghji di a Risidenza di u Castellucciu (Aiacciu, catastratu à a sizzioni D nu220) – Mudifica di a data di l’intrata in effettu di l’affittu –  Cunfirmazioni di u puteri datu à M. Jean Biancucci, cunsiglieri isicutivu, da firmà  l’attu amministrativu autenticu currispundenti.
Rapport n° 383 : Conclusion d'un bail emphytéotique au profit de l'OPH de la Collectivité de Corse ayant pour objet la gestion du parc de 118 logements de la Résidence de Castellucciu (Aiacciu, cadastre Section D N°220) - Modification de la date de prise d'effet du bail -Confirmation du pouvoir donné à M. Jean Biancucci, conseiller exécutif, de signer l'acte authentique administratif correspondant.
 
Raportu nu 384 : Ripresa nantu à pruvisioni pà risicu cuntinziosu.
Rapport n° 384 : Reprise sur provisions pour risque contentieux.
 
Raportu nu 389 : Custituzioni di pruvisioni pa risicu cuntinziosu
Rapport n°389 : Constitution de provisions pour risque contentieux.
 
Raportu nu 433 : Finanziamentu di a compra di mezi rutulanti è meccanizati à u benefiziu di i servizii di zappadori furestaghji  di a direzzione di a furesta è di a privenzione di l'incendii
Rapport n° 433 : Financement d'opérations d'acquisitions de moyens roulants et mécanisés au bénéfice des services des forestiers sapeurs de la direction de la forêt et de la prévention des incendies
 
Raportu nu  434 : Idannizazioni pà un praghjudiziu subitu da un terzu (SIN 2020-07).
Rapport n° 434 : Indemnisation pour préjudice subi par un tiers (SIN 2020-07).
 
RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu nu 391 : Indennità furfettaria  pe i spiazzamenti a l'internu di a cumuna di residenza amministrativa.
Rapport n° 391 : Indemnité forfaitaire pour déplacements à l'intérieur de la commune de résidence administrative.
 
Raportu nu 392 : Armunizazioni di i reguli di gistioni  da appiiga a i parsunali in u quatru di a criazioni di a cullittività di corsica : tempu di travaddu.
Rapport n° 392 : Harmonisation des règles de gestion applicables aux personnels dans le cadre de la création de la Collectivité de Corse : temps de travail.
 
Raportu nu 393 : Cunvenzione di messa a dispusizione di persunale MDPH/CDC.
Rapport n° 393 : Convention de mise à disposition de personnel MDPH/CdC.
 
ACCUNCIAMENTU NUMERICU / AMENAGEMENT NUMERIQUE
 
Raportu nu 379 : Firma di l'aghjustu n° 11 à a cunvinzioni di cuncissioni pà a criazioni è a sfruttera di un ritali di cumunicazioni elettronichi ad altu flussu nantu à u tarritoriu di a Corsica.   
Rapport n° 379 :  Signature de l'avenant n°11 à la convention portant concession pour la création et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à haut débit sur le territoire de la Corse.
 
Raportu nu 390 : Aghjustu nu 2 à a cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à astallazione è à a sfruttera di un ritale di cumunicazione elettroniche ad altissimu flussu FFTH.
Rapport n° 390 : Avenant n°2 à la convention de délégation de service public relative à l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH.
 
Raportu n437 : Missa a dispusizioni di u spaziu tennicu nant’à u situ di Olmeta di Capi Corsu à prò di l’uperatori Orange pà i sirvizii di raccolta ertziana di u Nodu di riappiccicatura d’abunnatu in zona d’ombra di Faringule in u quatru di u prughjettu Reta à altu depitu pà a Corsica.
Rapport n° 437 : Mise à disposition d'un emplacement technique sur le site de Olmeta di Capi Corsu au bénéfice de l'opérateur Orange pour les services de collecte hertzienne du Nœud de raccordement d’abonné en zone d’ombre de Faringule dans le cadre du projet Réseau à haut débit pour la Corse.
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI /  INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 385 :  Rivalutazioni di uparazioni stradali cufinanziati in u quatru di u Pianu Eccizziunali d'Invistimenti (PEI).
Rapport n° 385 :  Réévaluations d'opérations routières cofinancées au titre du Plan Exceptionnel d'Investissement (PEI).
 
Raportu nu 388 : Cunvenzione rilativa à l’operazione di caccianeve nant’à l’ex strade dipartimentales 27, 27a è 3. 
Rapport n° 388 : Convention relative aux opérations de déneigement sur les anciennes routes départementales 27, 27a et 3.
 
CULTURA E PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 404 : Approvu di i cunvinzioni di sustegnu à a SARL KEEP COOL STUDIOS rilativi à i prughjetti di criazioni di un studiu d’arrigistramentu è di mischjera prufiziunali è à l’appruntera di dui sali di muntamu sonu cunformi à i normi DOLBY ATMOS (prugramma 4423 Cultura Invistimentu).
Rapport n° 404 : Approbation des conventions de soutien à la SARL KEEP COOL STUDIOS relatives aux projets de création d'un studio d'enregistrement et de mixage professionnel, et d'aménagement de deux salles de montage son aux normes DOLBY ATMOS (programme 4423 Culture Investissement).
 
Raportu nu 408 : Raportu rilativu à a difinizioni di una stratigia di ristrutturazioni di l'azzioni di a Cullittività di Corsica in quantu à a littura publica in i tarritorii campagnoli par l'anni 2020 à 2027 è in u duminiu di u libru.
Rapport n° 408 : Rapport relatif à la définition d'une stratégie de redéploiement de l'action de la Collectivité de Corse en matière de lecture publique dans les territoires ruraux pour la période 2020-2027 et dans le domaine du livre.
 
SUCIALE E SALUTE / SOCIAL ET SANTE
 
Raportu nu 396: Cunvinzioni di gistioni di u rivinutu di sulidarità attiva, stabilita trà a Cullittività di Corsica è i Casci d'allucazioni famigliali di Pumonti è di Cismonte.
Rapport n° 396 :
Convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre la Collectivité de Corse et les Caisses d'allocations familiales de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
 
Raportu nu 401 : Cunvenzione tripartita di partinariatu trà a Cullettività di Corsica l’INSEE è u Statu assistatu da a Direzzione Regiunale di a Giuventù, di u sportu è di a cuesione suciale rilativa à u cartulare puvertà è fraghjulezza suciale in l’EPCI di Corsica.
Rapport n° 401 : Convention tripartite de partenariat entre la Collectivité de Corse, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques de Corse (INSEE) et l'Etat, assisté de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse (DRJSCS), relative au dossier Pauvreté et fragilité sociale dans les EPCI de Corse.
 
Raportu nu  431 : Currizioni di sbaglii matiriali in cori di i dispusizioni di a dilibarazioni di l’AC nu 20/192 AC di u 27 di nuvembri 2020 rilativa à u finanzamentu di i dispusitivi di vistighera urganizata di i cancari, spicialmentidi u centru di righjunali di cuurdinazioni di a vistighera di i cancari di Corsica
Rapport n° 431 : Correction d'erreurs matérielles au sein des dispositions de la délibération de l'Assemblée de Corse n° 20/192 AC du 27 novembre 2020 relative au financement des dispositifs de dépistage organisé des cancers notamment du centre régional de coordination du dépistage des cancers de Corse.
 

Page publiée le 17/12/2020 | Modifiée le 21/01/2021 à 09:54