Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 17 di nuvembre 2021La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 17 novembre à 15h30

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

FUNDARIU – FONCIER
 
Raportu nu 366 : Retrucessione à i dumandadori nu 1 di a parcella catastrata D 1597 (isciuta da D 982) prupietà di a Cullettività di Corsica, nantu à u territoriu di a cumuna di Biguglia.
Rapport n° 366 : Rétrocession aux demandeurs n°1 de la parcelle cadastrée D 1597 (issue de D 982) propriété de la Collectivité de Corse située sur le territoire de la commune de Biguglia.
 
Raportu nu 367 : Scambiu di presi trà a cumuna di l'Isulacciu du Fiumorbu è a Cullettività di Corsica per una rigularizazione fundiaria.
Rapport n° 367 : Echange d'emprises entre la commune de L'Isulacciu di Fiumorbu et la Collectivité de Corse en vue d'une régularisation foncière.
 
Raportu nu 368 : Cumuna d'Aiacciu - RD 61 - Acquistu da a Cullittività di Corsica di una parcella chì apparteni à a cuprupietà  « Le Louisiane »  pà a rializazioni di un spasseghju.
Rapport n° 368 : Commune d'Aiacciu - RD 61 - Acquisition par la Collectivité de Corse d'une parcelle appartenant à la copropriété « Le Louisiane » pour la réalisation d'un trottoir.
 
Raportu nu 369 : Cissioni di una suparficia di 154 m2 da prilivà nantu à a prupietà di a Cullittività di Corsica catastrata sizzioni A 711, nantu à u tarritoriu di a cumuna di  Beddanova.
Rapport n° 369 : Cession d'une surface de 154 m2 à prélever sur la propriété de la Collectivité de Corse cadastrée section A 711 sise sur le territoire de la commune de Villanova.
 
Raportu nu 370 : Cumuna di Sari è Sulinzara - Rigularizazioni fundiaria di presi chì accorrini par l'accunciamentu di u crucivia giratoghju trà a RT 10 è a RD 268.
Rapport n° 370 : Commune de Sari è Sulinzara - Régularisation foncière d'emprises nécessaires à l'aménagement du carrefour giratoire entre la RT 10 et la RD 268.
 
Raportu n372 : Acquistu di parceddi nantu à u tarritoriu di a Cumuna di Santa Lucia di Tallà - Rigularizazioni fundiaria di presi chì accorrini à l'accunciamentu di a traversa di Sant'Andria, anziana RD 49.
Rapport n° 372 : Acquisition de parcelles sises sur le territoire de la commune de Santa Lucia di Tallà - Régularisation foncière d'emprises nécessaires à l'aménagement de la traverse de Sant'Andria ex. RD 49.
 

Raportu nu 374 : Rigularizazione fundiaria di l'avanzata di l'anziana strada dipartimentale 69 chì si trova  situata nantu à u territoriu di a Cumuna di Vivariu.
Rapport n° 374 : Régularisation foncière de l'empiètement de l'ex-route départementale 69 située sur la commune de Vivariu.
 
Raportu nu 381 : Cumuna di Sartè - Acquistu di a parcedda H nu 1037 chì accorri pà i travaddi       di rinforzu di un ripali à u PR 0 + 300.                                                                     
Rapport n° 381 : Commune de Sartè - Acquisition de la parcelle H n°1037 nécessaire aux travaux de                              confortement d'un talus au PR 0+300.
 
Raportu nu  393 : Cessione à u dumandadore Nu 1 di a parcella catastrata AC 258 prupietà di a Cullettività di Corsica, nantu à u territoriu di a cumuna di Lucciana.
Rapport n° 393 : Cession au demandeur n°1 de la parcelle cadastrée AC 258 propriété de la Collectivité de Corse située sur le territoire de la commune de Lucciana.
 
TURISMU – TOURISME
 
Raportu nu 373 : Chjama à prugetti 2021 - siconda fasa. Cunessione à u sistema corsu d'infurmazione turistica territuriale.
Rapport n° 373 : Appel à projets - deuxième phase. Connexion au système d'information touristique territorial corse.
 
INSIGNAMENTU FURMAZIONE RICERCA – ENSEIGNEMENT FORMATION RECHERCHE
 
Raportu  nu 375 : Partinariatu trà u Statu è a Cullittività di Corsica  à titulu di l'invistimentu 2021 à ghjuvori di i Centri di Furmazioni di l'Apprendisti.
Rapport n° 375 : Partenariat Etat - Collectivité de Corse au titre de l'investissement 2021 à destination des Centres de Formation des Apprentis.
 
Raportu nu 376 : Cambiamentu di nome pè u stabilimentu publicu lucale d'insignamentu è di furmazione prufessiunale agricula di Borgu-Marana in « CAMPUS Corsic » Agri Borgu-Marana.
Rapport n° 376 : Changement de dénomination de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Borgu-Marana en « CAMPUS Corsic » Agri Borgu-Marana.
 
Raportu nu 377 : Finanziamentu cunghjuntu da u Statu è a Cullettività di Corsica di e missione Carif-Oref è Secretariatu Permanente di u CREFOP - Cunvenziunamentu pè u 2021.
Rapport n° 377 : Cofinancement par l'Etat et la Collectivité de Corse des missions Carif-Oref et secrétariat permanent du CREFOP - Conventionnement pour l'année 2021.
 
Raportu nu 383 : Finanziamentu di furmazione sanitarie è suciale supplementare per l'anni 2021 è 2022
Rapport n° 383 : Financement de formations sanitaires et sociales supplémentaires pour les années 2021 et 2022.
 
SUCIALE E SALUTE - SOCIAL ET SANTE
 
Raportu nu 384 : Cunvinzioni d'urientazioni rilativa à u dispusitivu d'urientazioni è à u dirittu à l'accumpagnamentu di i binifiziarii di u rivinutu di sulidarità attiva (RSA).
Rapport n° 384 : Convention d'orientation relative au dispositif d'orientation et au droit à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Raportu nu406 : Cunvenzione Intercumunale d'Attribuzione (CIA) di a Cumunità d'agglumerazione di Bastia.
Rapport n° 406 : Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) de la Communauté d'agglomération de Bastia.
 
ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
 
Raportu nu 385 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 6 alloghji suciali Carrughju di i Mulatteri  in Bastia. 
Rapport n° 385 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 6 logements sociaux rue Les Mulets à Bastia.
 
Raportu nu 386 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 10 alloghji suciali Carrughju di u Puntettu in BASTIA.
Rapport n° 386 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 10 logements sociaux rue du Puntettu à Bastia.
 
Raportu nu 387 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 9 alloghji suciali 14-16 Carrughju Letteron in BASTIA (LETTERON 1).
Rapport n° 387 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 9 logements sociaux 14-16 rue Letteron à BASTIA (LETTERON 1).
 
Raportu nu 388 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 8 alloghji suciali 26-28 Carrughju Letteron in BASTIA (LETTERON 2).
Rapport n° 388 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 8 logements sociaux 26-28 rue Letteron à BASTIA (LETTERON 2).
 
Raportu nu 392 : Cunvinzioni d'ughjittivi è di mezi trà a Cullittività di Corsica è a Camara d'agricultura di a Corsica suttana.
Rapport n° 392 : Convention d'objectifs et de moyens entre la Collectivité de Corse et la Chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud.
 
Raportu nu 405 : Dispusitivu di l'aiuti à i fieri campagnoli è artisgianali : Rimandu di a missa in opara di u dispusitivu è individualizazioni à titulu dirugatoriu di un cartulari chì entri in stu dispusitivu (prugramma 3132).
Rapport n° 405 : Dispositif d'Aides aux foires rurales et artisanales : report de mise en œuvre du dispositif adopté par la délibération n° 20/0141 CP du 04/11/2020 du fait de la crise sanitaire, et individualisation à titre dérogatoire d'un dossier relevant de ce dispositif (programme 3132).
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 389 : Approvu di 13 prutucolli transazziunali in seguitu à l'annullazione di u mercatu - Carrefour di Furiani - lottu geniu civile.
Rapport n° 389 : Approbation de 13 protocoles transactionnels faisant suite à l'annulation du marché - Carrefour de Furiani - lot génie civil.
 

PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI - PROGRAMMES CONTRACTUALISES
 
Raportu nu 371 : Prutucollu trà a Cullittività di Corsica è a CICC - Auturità di valutazioni pà i fondi aurupei in Francia.
Rapport n° 371 : Protocole entre la Collectivité de Corse et la CICC – Autorité d’audit pour les fonds européens en France.
 
Raportu nu 382 : Mudalità d'elaburazioni di u Fondu aurupeu par l'affari marittimi, a pesca è l'acquacultura (FEAMPA) 2021-2027.
Rapport n° 382 : Modalités d'élaboration du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) 2021-2027.
 
CULTURA E PATRIMONIU - CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 391 : Rettificazione di u regulamentu di l’aiuti « Cultura »
Rapport n° 391 : Rectification du règlement des aides culture (suite à une erreur matérielle).
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE - ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu nu 407 : Prugrammi di compri di mezi rutulanti è miccanizati à ghjuvori di i zappadori furistaghji di a Dirizzioni di a Furesta è di a privinzioni di l'incendii - Anni 2019 è 2020 - Mudifica di i piani di finanziamentu.
Rapport n° 407 : Programmes d'acquisitions en moyens roulants et mécanisés au bénéfice des sapeurs forestiers de la Direction de la forêt et de la prévention des incendies - Années 2019 et 2020. Modification des plans de financement.
 
Raportu nu 408 : Compra di materiali specifichi à ghjuvore di i zappadori furestaghji per u 2021.
Rapport n° 408 : Acquisition de matériels spécifiques destinés aux forestiers sapeurs pour l'année 2021.
 

Page publiée le 10/11/2021 | Modifiée le 10/11/2021 à 17:37