Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 26 ghjennaghju di u 2022Consultez l'ordre du jour

La Commission Permanente se réunira le mercredi 26 janvier à partir de 14h30 pour préparer la séance.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu nu 015 : Prise en charge des frais d'hébergement, de transport et de restauration d'intervenantes extérieures dans le cadre des travaux de la Commission des compétences législatives et réglementaires et pour l'évolution statutaire de la Corse.
Rapport n° 015 : Presa in carica di e spese d'alloghju, di trasportu e di risturazione d'intervenente esterni in u quatru di i travagli di a cummissione di e cumpetenze legislative e rigulamentare e pè l'evoluzione statutaria di a Corsica.
 
Raportu nu 019 : Aduttendu u quadru generale d'organizazione e di u seguitu di i riunioni di a cummissione permanente
Rapport n° 019 : Adoptant le cadre général d’organisation et de déroulement des réunions de la commission permanente
 
SUCIALE E SALUTE / SOCIAL ET SANTE
 
Raportu nu 003 : Aghjustu nu 1 à a cunvenzione di gestione di u rivenutu di sulidarità attiva cun e casce d'allucazione famigliale di Cismonte è Pumonti.
Rapport n° 003 : Avenant n°1 à la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue avec les caisses d'allocations familiales de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
 
Raportu n004 : Aghjustu nu 1 à a cunvinzioni rilativa à a gistioni di i prestiti cunclusi nanzi à u 31 di dicembri di u 2020 à titulu di u Fondu di sulidarità par l'Alloghju è u Fondu Unicu par l'Alloghju – 888.
Rapport n° 004 : Avenant n°1 à la convention relative à la gestion des prêts conclus avant le 31 décembre 2020 au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et du Fonds Unique pour le Logement (FUL).
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu nu 012 : Auturizazione per andà in ghjustizia in u quatru di un'assignazione davanti à u Tribunale di cummerciu d'Aiacciu (21TEC111-QWANT MUSIC - Opposizione). 
Rapport n° 012 : Autorisation d'agir en justice dans le cadre d'une assignation devant le Tribunal de commerce d'Aiacciu (21REC111 - QWANT MUSIC - Opposition).
 
Raportu nu 013 : Auturizazione per andà in ghjustizia in u quatru di l'appellu contru à l'ordinanza nu 2100891 prununziata da u Presidente di u Tribunale amministrativu di Bastia u 21 di dicembre di u 2021 (Cartulare 22RECO2 - Vinci Construction Terrassement).
Rapport n° 013 : Autorisation d'agir en justice dans le cadre de l'appel à l'encontre de l'ordonnance n°2100891 rendue par le Président du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 décembre 2021 (Dossier 22REC02 - Vinci Construction Terrassement).
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 020 : Aghjusti à e sei cuncessione di i porti di pesca di Cismonte.
Rapport n° 020 : Avenants aux six concessions des ports de pêche du Cismonte.
 

Page publiée le 18/01/2022 | Modifiée le 21/01/2022 à 13:42