Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Séance publique de l'Assemblée de Corse le jeudi 8 mars 2018 : les délibérations sont en ligne

Assemblea di Corsica ghjovi l’8 di marzu di u 2018
L'Assemblée de Corse s'est réunie, sous la présidence de Jean-Guy Talamoni, selon la procédure d'urgence en session ordinaire le jeudi 8 mars 2018, salle des délibérations de l'Hôtel de la Collectivité de Corse à Aiacciu selon les modalités suivantes :

Evolution statutaire et article constitutionnel
Questions diverses

Ordine di u ghjornu / Ordre du jour

 ISTITUZIONE - INSTITUTION 

Raportu nu 056 : Scrizzione in a custituzione di un articulu specificu da a Corsica
Rapport n°056 : Inscription dans la constitution d'un article spécifique consacré à la Corse
Avis du CESEC

Délibération proposant l'inscription dans la constitution d'un article spécifique consacré à la Corse
Adopté
Pour : Pè a Corsica, Andà per Dumane, Pierre Ghionga
Contre : la droite : Per l'Avvene et la Corse dans la République


Projet de résolution du Président de l'Assemblée de Corse : Pour la reconnaissance des droits du peuple corse
Délibération portant adoption d'un résolution pour la reconaissance des droits du peuple corse
Adopté
Pour : Pè a Corsica, Andà per Dumane, Pierre Ghionga
Contre : Pierre-Jean Luciani
La droite n'a pas participé au vote : Per l'Avvene et la Corse dans la République


Délibération relative à la proposition de rédaction d'article constitutionnel du groupe Per l'Avvene

 QUISTIONE DIVERSE - QUESTIONS DIVERSES 

Raportu nu 045 : apertura di posti bugettarii in a pruspettiva di a borsa di l’impieghi in u quatru di a messa in ballu di l’urganizazione di a Cullettività di Corsica
Rapport n°045 : Création des postes budgétaires en prévision du lancement de la bourse aux emplois dans le cadre de la mise en place de l'organisation de la Collectivité de Corse
Adopté
Délibération

Raportu nu 050 : disignazione di i membri di u Cunsigliu d’amministrazione di l’Uffiziu publicu d’abitazione (cumplementu)
Rapport n°050 : Désignation des membres du conseil d'administration de l'Office public d'habitation (complément)
Adopté
Délibération

Raportu nu 051 : Riprisentazione di l’Assemblea di Corsica in u Cunsigliu di a citatinanza è di l’autunumia di a Cullettività di Corsica
Rapport n°051 : Représentation de l'Assemblée de Corse au sein du Conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la Collectivité de Corse
Adopté
Délibération

Raportu nu 052 : Approvu di u rigulamentu internu di a Cummissione di delegazione di serviziu publicu
Rapport n°052 : Adoption du règlement intérieur de la Commission de délégation de service public
Reporté

Raportu nu 053 : Disignazione di i membri di u Cunisliu di gestione di u Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate
Rapport n°053 : Désignation des membres du Conseil de gestion du Parc naturel marin di U Capicorsu è di l'Agriate au sein de la nouvelle Collectivité de Corse
Reporté

Raportu nu 054 : Disignazione di i riprisentanti di l’Assemblea di Corsica à u cunsigliu sindicale di u Parcu naturale rigiunale di Corsica
Rapport n°054 : Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au Comité syndical du Parc naturel régional de Corse
Adopté
Délibération

Raportu nu 055 : Disignazione di i riprisentanti di l’Assemblea di Corsica in urganisimi diversi
Rapport n°055 : Désignations dans des organismes divers
Adopté
Délibération

Délibération portant modifications de délibérations relatives à la désignation de représentants de l'Assemblée de Corse dans divers organismes

MotionSéance publique de l'Assemblée de Corse le jeudi 8 mars 2018 : les délibérations sont en ligne
Délibération relative à la motion déposée par le groupe La Corse dans la République concernant l'inscription dans la constitution d'un aticle spécifique consacré à la Corse  ISTITUZIONE - INSTITUTION 

Raportu nu 056 : Scrizzione in a custituzione di un articulu specificu da a Corsica
Rapport n°056 : Inscription dans la constitution d'un article spécifique consacré à la Corse
Avis du CESEC

Délibération proposant l'inscription dans la constitution d'un article spécifique consacré à la Corse
Adopté
Pour : Pè a Corsica, Andà per Dumane, Pierre Ghionga
Contre : la droite : Per l'Avvene et la Corse dans la République


Projet de résolution du Président de l'Assemblée de Corse : Pour la reconnaissance des droits du peuple corse
Délibération portant adoption d'un résolution pour la reconaissance des droits du peuple corse
Adopté
Pour : Pè a Corsica, Andà per Dumane, Pierre Ghionga
Contre : Pierre-Jean Luciani
La droite n'a pas participé au vote : Per l'Avvene et la Corse dans la République


Délibération relative à la proposition de rédaction d'article constitutionnel du groupe Per l'Avvene

 QUISTIONE DIVERSE - QUESTIONS DIVERSES 

Raportu nu 045 : apertura di posti bugettarii in a pruspettiva di a borsa di l’impieghi in u quatru di a messa in ballu di l’urganizazione di a Cullettività di Corsica
Rapport n°045 : Création des postes budgétaires en prévision du lancement de la bourse aux emplois dans le cadre de la mise en place de l'organisation de la Collectivité de Corse
Adopté
Délibération

Raportu nu 050 : disignazione di i membri di u Cunsigliu d’amministrazione di l’Uffiziu publicu d’abitazione (cumplementu)
Rapport n°050 : Désignation des membres du conseil d'administration de l'Office public d'habitation (complément)
Adopté
Délibération

Raportu nu 051 : Riprisentazione di l’Assemblea di Corsica in u Cunsigliu di a citatinanza è di l’autunumia di a Cullettività di Corsica
Rapport n°051 : Représentation de l'Assemblée de Corse au sein du Conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la Collectivité de Corse
Adopté
Délibération

Raportu nu 052 : Approvu di u rigulamentu internu di a Cummissione di delegazione di serviziu publicu
Rapport n°052 : Adoption du règlement intérieur de la Commission de délégation de service public
Reporté

Raportu nu 053 : Disignazione di i membri di u Cunisliu di gestione di u Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate
Rapport n°053 : Désignation des membres du Conseil de gestion du Parc naturel marin di U Capicorsu è di l'Agriate au sein de la nouvelle Collectivité de Corse
Reporté

Raportu nu 054 : Disignazione di i riprisentanti di l’Assemblea di Corsica à u cunsigliu sindicale di u Parcu naturale rigiunale di Corsica
Rapport n°054 : Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au Comité syndical du Parc naturel régional de Corse
Adopté
Délibération

Raportu nu 055 : Disignazione di i riprisentanti di l’Assemblea di Corsica in urganisimi diversi
Rapport n°055 : Désignations dans des organismes divers
Adopté
Délibération

Délibération portant modifications de délibérations relatives à la désignation de représentants de l'Assemblée de Corse dans divers organismes
L'Assemblée de Corse s'est réunie, sous la présidence de Jean-Guy Talamoni, selon la procédure d'urgence en session ordinaire le jeudi 8 mars 2018, salle des délibérations de l'Hôtel de la Collectivité de Corse à Aiacciu selon les modalités suivantes :

Evolution statutaire et article constitutionnel
Questions diverses