Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Seduta di stallazione di a Camera di i territorii di Corsica

Séance d’installation de la Chambre des Territoires de Corse


Luni u 12 di ottobre di u 2020, à partesi da 2 ore di u dopu meziornu Palazzu di a Cullettività di Corsica di Bastia
La séance d’installation de la Chambre des territoires de Corse se tiendra ce lundi 12 octobre, dans la salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia.

La séance d’installation débutera à 14h00.

Ordre du jour / Ordine di u ghjornu

Rapport N° 2020-1
Désignation des membres de la Chambre des Territoires dans les organismes extérieurs et
commissions de la Collectivité de Corse (tableau ci-joint)
Raportu Nu 2020-1
Disignazione di i riprisintanti di a Camera di i Territorii in e cummissione è urganisimi esterni

Rapport N° 2020-2
Renouvellement des commissions et renouvellement des membres des commissions
Raportu Nu 2020-2
Rinuvellamentu di e cumissione è rinuvellamentu di i so membri


Rapport N° 2020-3
Bilan d’activité de la Chambre 2018-2020 et calendrier de travail 2020-2021
Raportu Nu 2020-3
Raportu d'attività di a Camera 2018-2020 è calendariu 2020-2021


Rapport N° 2020-4
Individualisation des crédits au titre du règlement d’aides aux communes, intercommunalités et
territoires :
  • Individualisation des crédits au titre du règlement d’aides aux communes, intercommunalités et territoires
  • Individualisation des crédits au titre du règlement d'aides aux communes, intercommunalités et territoires - Fonds de Territorialisation : création d'une structure multi-accueil – Bunifaziu
  • Individualisation des crédits au titre du règlement d'aides aux communes, intercommunalités et territoires : dotation quinquennale et dotation école, 6èmeindividualisation 2019
Raportu Nu 2020-4
Individualizazione di i crediti à titulu di u rigulamentu di l’aiuti à e cumune, è intercumunalità è
territorii :
  • Individualizazione di i crediti à titulu di u rigulamentu di l’aiuti à e cumune, èintercumunalità è territorii
  • Individualizazioni di i crediti à titulu di u rigulamentu di l’aiuti à i cumuni, intarcumunalità è tarritorii - Fondu di Tarriturializazioni : criazioni di una struttura multiacccuglienza – Bunifaziu
  • Individualizazione di i crediti à titulu di u rigulamentu di l’aiuti à e cumune, è intercumunalità è territorii : dutazione cinquenia è dutazione scola – 6a individualizazione
Rapport N° 2020-5
Erosion du littoral : définition des grandes orientations et méthodologie pour l’élaboration d’une stratégie territoriale corse de gestion intégrée du trait de côte
Raportu Nu 2020-5
Erusioni di u liturali : difinizioni di l’urientazioni maiò è metudulugia par l’elaburazioni di una strategia tarrituriali Corsa di gistioni intigrata di u tracciatu di costa


Rapport N° 2020-6
Politique de développement maîtrisé des activités sur les espaces et sites de pleine nature
Raportu Nu 2020-6
Pulitica di sviluppu ammaistratu di l’attività in i spazii è i siti à meza natura


Rapport N° 2020-7
Information et discussion sur les nouvelles habilitations conférées au PADDUC par la loi portant engagement pour le logement, l’aménagement et le numérique (ELAN)
Rapport d’évaluation et de validation du PADDUC 2017-2019
Raportu Nu 2020-7
Infurmazioni è discussioni in quantu à i novi abilitazioni attribuiti à u PADDUC da a leghje chì porta ingaghjamentu pà l’alloghju, l’accunciamentu è u numericu » (ELAN)"
Raportu di seguitu è di valutazione di u PADDUC 2017 - 2019


Rapport N°2020-8
Convention quinquennale 2020-2024 relative à la définition et à la mise en oeuvre des actions du Parc Naturel Régional de Corse sur son territoire
Raportu Nu 2020-8
Cunvinzioni cinquennia 2020-2024 rilativa à a difinizioni è à a missa in opara di l’azzioni di u parcu di corsica nantu à u so tarritoriu


Rapport N°2020-9
Désignation d’un représentant de la Chambre des Territoires au sein du COPIL Economie Sociale et Solidaire
Raportu Nu 2020-9
Disignazione di u riprisintantu di a Camera di i Territorii in u COPIL Ecunumia Suciale è Sulidaria
 

Page publiée le 12/10/2020 | Modifiée le 12/10/2020 à 11:55