Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica di u 25 d'uttobre 2021


La Chambre des Territoires se réunira le lundi 25 octobre 2021 , sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia


Ordre du jour

Raportu Nu 2021-22 Cumpusizione di u Scagnu
Rapport N° 2021-22 Composition du Bureau

Raportu Nu 2021-23 Rinnuvellamentu di e cummissione è rinnuvellamentu di i so membri
Rapport N° 2021-23 Renouvellement des commissions et renouvellement des membres des commissions

Raportu Nu 2021-24 Designazione di i raprisintanti di a Camera di i Territorii in l’urganisimi esterni è cummissione di a Cullettività di Corsica
Rapport N° 2021-24 Désignation des membres de la Chambre des Territoires dans les organismes extérieurs et commissions de la Collectivité de Corse

Raportu Nu 2021-25 Raportu d’infurmazioni in quantu à u sviluppu è a cummercializazioni di u ritali altissimu flussu pà a Corsica Rapport N° 2021-25 Rapport d’information sur le déploiement et la commercialisation du réseau très haut débit pour la Corse

Raportu Nu 2021-26 Raportu nantu à l’evuluzione istituziunale di a Corsica, Wanda Mastor, Prufessore di l’Università
Rapport N° 2021-26 Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse, Wanda Mastor, Professeur des Universités

Raportu Nu 2021-27« Prughjettu di pruposta di riforma lighjislativa pà una fiscalità incitativa pà a tramandera di u patrimoniu : lotta contru à u spusessu è a spiculazioni ; rilanciu di l’internu ; sustegnu à l’attività icunomica » da Maestru Alain Spadoni.
Rapport N° 2021-27 « Projet de proposition de réforme législative pour une fiscalité incitative de transmission du patrimoine : lutte contre la dépossession et la spéculation ; relance de l’intérieur ; soutien à l’activité économique », Maître Alain Spadoni

Raportu Nu 2021-28 Puntu d’infurmazione :
  • Analisi cumpleta di i risultati di u PADDUC è di a so appiegazione, in particulare i so effetti in quantu à l’ambiente - Dimarchja di cuncertazione
  • Rilazione Cullettività di Corsica - territorii : puntu nantu à e visite di terrenu
  • Pulitica legnu è furesta
Rapport N° 2021-28 Point d’information :
  • Analyse globale des résultats du PADDUC et de son application, en particulier ses effets en matière d’environnement – Démarche de concertation
  • Relations Collectivité de Corse – territoires : point sur les visites de terrain de la Direction « Dynamiques territoriales »
  • Politique bois et forêt

Page publiée le 25/10/2021 | Modifiée le 25/10/2021 à 10:45