Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica l’11 ghjugnu di 2018

Session de la Chambre des territoires de Corse 11 juin 2018A Camera di i territorii s’adunisce sottu à a presidenza di Gilles Simeoni luni l’11 di ghjugnu di u 2018, in l’emiciculu Jean Leccia in Bastia.  
La Chambre des territoires s'est réunie sous la présidence de Gilles Simeoni lundi 11 juin 2018, salle Jean Leccia, Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia.

Déroulé / U sbucinà

14h00
Accueil
Accolta

14h30
Discours d’ouverture du Président
Discorsu d’apartura di u Presidente

14h40
Examen des rapports

Ordre du jour / Ordine di u ghjornu

Rapport n° 2018-5 : Compte-rendu des travaux du groupe de travail « Lutte contre les feux de forêts et incendies »
Raportu n° 2018-5 : Resucontu di i travagli di u gruppu di travagliu « Lotta contru à i fochi in furesta è l’incendii »
 
Rapport n° 2018-6 : Compte-rendu des travaux du groupe de travail « Déneigement des routes communales »
Raportu n° 2018-6 : Resucontu di i travagli di u gruppu di travagliu « Caccià di a neve nantu à e strade cumunale »
 
Rapport n° 2018-7 : Adoption du règlement intérieur
Raportu n° 2018-7 : Approvu di u rigulamentu internu
 
Rapport n° 2018-8 : Avis sur la stratégie territoriale de régulation des surfaces commerciales en Corse, pour un urbanisme commercial durable
Raportu n° 2018-8 : Avisu in quantu à strategia territuriale di regulazione dei spazii cummerciali in Corsica per un urbanisimu cummerciale durevule
 
Rapport n° 2018-9 : Avis sur le plan déchets « Diminuer les déchets résiduels, augmenter le tri, le rôle capital des intercommunalités - Actualisation du Plan d’actions de l’Assemblée de Corse »
Raportu n° 2018-9 : Avisu in quantu à u pianu scarti « Riduce i scarti residuali, accresce a trascelta, u rollu eccenziale di l’intercumunalità - Attualizazione di u Pianu d’azzione di l’Assemblea di Corsica »
 
Rapport n° 2018-10 : Règlement des aides aux communes et intercommunalités
Raportu n° 2018-10 : U Rigulamentu di l’aiuti à e cumuni e intercumunalità
 

Page publiée le 08/06/2018 | Modifiée le 12/06/2018 à 16:17