Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione strasurdinaria di l’Assemblea di Corsica di i 16 è 17 di dicembre di u 2021


Consultez l'ordre du jour :


L’Assemblée de Corse se réunira en session extraordinaire les jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 en mode mixte (présentiel et teams) à partir de 10 heures.
La commission permanente se réunira en mode organisationnel pour préparer la séance le mercredi 15 décembre à partir de 14h30.

QUISTIONE ORALE / QUESTIONS ORALES

 

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES
 
RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu n447 : Raportu di a Signora Présidente di l’Assemblea di Corsica relativu à a revisione di u regulamentu internu di l’Assemblea. 
Rapport n° 447 : Rapport de Madame la Présidente de l’Assemblée de Corse relatif à la révision du règlement intérieur de l’Assemblée.
 
Raportu n446 : Ripartizioni di i membri di l’Assemblea di Corsica in i culleghji incaricati di l’allizioni di i sinatori.
Rapport n° 446 : Répartition des membres de l’Assemblée de Corse au sein des collèges chargés de l’élection des sénateurs.
 
Raportu nu451 :  Disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica in e cummissioni è urganisimi esterni
Rapport n°451 :
Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein des commissions et organismes extérieurs.
 
Raportu n452 :  Mudificazione di a deliberazione chì porta designazione di i raprisentanti di l'Assemblea di Corsica in varii urganisimi.
Rapport n° 452 : Modification de la délibération portant désignations des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de divers organismes.
 
Raportu n454 : Mudificazione d'un raprisintante d'un sindicatu à u titulu di u culleghju di i sindicati di l'Assemblea di a giuventù.
Rapport n° 454 : Modification d'un représentant d'un syndicat au titre du collège des syndicats de l'assemblea di a giuventù.
 

SUCIALE E SALUTE - SOCIAL ET SANTE
 
Raportu n404 :  Attribuzioni di una suvvinzioni eccizziunali d'invistimentu a « Fraternité du partage » pà a custruzzioni di un locu di vita à prò di i parsoni scantati nantu à u tarritoriu di Aiacciu è circondu.
Rapport n° 404 : Attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement à la « Fraternité du partage » pour la construction d'un lieu de vie innovant à destination des personnes en situation de grande marginalité sur le territoire du grand Aiacciu.
 
Raportu nu 419 : Lanciu di una chjama à prughjetti pà a missa in anda d'azzioni di sustegnu à prò di i parenti è familiari aiutanti in Corsica, pà u periudu 2022-2023.
Rapport n° 419 : Lancement d'un appel à projets visant à la mise en place d'actions de soutien au bénéfice des proches aidants en Corse, pour la période 2022-2023.
 
Raportu n429 : Aduzzione di u schema di l’autunumia 2022-2026 di a Cullettivtà di Corsica à prò di l’anziani o di e persone svantaghjate.
Rapport n° 429 : Adoption du schéma de l'autonomie 2022-2026 de la Collectivité de Corse, en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
 
RISORSE UMANE - RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu n425 : Mudifica di u tavulellu di l'effettivi di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 425 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.
 
Raportu nu 430 : Ditarminazioni di i parcintuali appiighevuli par l’avanzamentu di gradu à a Cullittività di Corsica pà u 2021.
Rapport n° 430 : Détermination des ratios d'avancement de grade au sein de la Collectivité de Corse pour l'année 2021.
 
Raportu nu 449 : Prisentazione di u raportu suciale unicu.
Rapport n° 449 : Présentation du rapport social unique relatif au personnel de la Collectivité de Corse.
 
ACQUA E RISANAMENTU - EAU ET ASSAINISSEMENT
 
Raportu n426 : Approvu di u Schema Direttore d'Accunciamentu è di Gestione di l'Acque di Corsica 2022-2027.
Rapport n° 426 : Approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027.
 
AMBIENTE - ENVIRONNEMENT
 
Rapport n° 427 : Avisu di l’Assemblea di Corsica in quantu à u prugettu di dicretu rilativu à e cumpetenze di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica in materia di privenzione di l’intruduzzione è di a sparghjera di e spezie esotiche invadente è chì mudificheghja u Codice di l’ambiente.
Rapport n°427 : Avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif aux compétences du Président du Conseil exécutif de Corse en matière de prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et modifiant le Code de l'environnement.
 

INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA - ENSEIGNEMENT-FORMATION-RECHERCHE
 
Raportu nu 420 :  Dispusitivu di l’aiuti à a furmazioni in massochinesiterapia di i studianti isciuti da l’Università di Corsica :  cunvinzioni quatru tripartita 2021-2025 trà a Righjoni Sud-Provence Alpes Côte d'Azur, l'Istitutu di Furmazioni in Massochinesiterapia nizzardu (stabilimentu chì faci parti di l’Università Côte d’Azur) è a Cullittività di Corsica è i so cunvinzioni anninchi d’appiigazioni.
Rapport n° 420 : Dispositif d'aides à la formation en masso-kinésithérapie des étudiants issus de l'Université de Corse : convention cadre tripartite 2021-2025 entre la Région Sud -   Provence Alpes Côte d'Azur, l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie Niçois (établissement composante de l'Université Côte d'Azur) et la Collectivité de Corse, et ses conventions annuelles d'application.
 
Raportu nu 428 : Chjama à candidature annincu « Feminiscienza, a vucazione scientifica à u feminile ».
Rapport n° 428 : Appel à candidature annuel « Femiscienza, la vocation scientifique corse au féminin ».
 
Raportu nu 436 : Pattu Regiunale d’Investimentu in e Cumpetenze (PRIC) Corsica 2019 – 2022 – Bilanciu à mezu andà.
Rapport n° 436 : Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences (PRIC) Corse 2019- 2022 - Bilan à mi-parcours.
 
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ - BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
Raportu nu 431 : Ripresa è custituzioni di svalutazioni di cridenzi.  
Rapport n° 431 : Reprise et constitution de dépréciations de créances.
 
Raportu nu 433 : Decisione mudificativa nu 2, eserciziu 2021, rilativa à a pulita di u bugettu.
Rapport n° 433 : Décision Modificative n°2, exercice 2021, relative au toilettage budgétaire.
 
Raportu nu 434 : Ammissione da non valore è cridenze spinte.
Rapport n° 434 : Admissions en non-valeur et créances éteintes.
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE - ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu nu 432 : Parmissu d'andà in tribunali in u quatru di a lagnanza davanti à a Cummissioni Aurupea (Cartulari 21REC106 - CORSICA FERRIES).
Rapport n° 432 : Autorisation d'agir en justice dans le cadre de la plainte devant la Commission Européenne (Dossier 21REC106 - CORSICA FERRIES).
 
Raportu nu 435 : Ripresa nantu à pruvisione per risicu cuntenziosu.
Rapport n° 435 : Reprise sur provisions pour risque contentieux.
 
Raportu nu 441 : Integrazione ind’è a cuntabilità di a Culletività di Corsica di e ricette nant’à l’impresti cunclusi per u Fondu di Sulidarità per l’alloghju.
Rapport n° 441 : Intégration dans la comptabilité de la Collectivité de Corse des recettes sur prêts conclus au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement.
 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 450 : Cunvenzione di rimpattu pè e perdite di sfruttera di u parcheghju di a piazza San Niculà durante i travagli di stigliera in u tunellu di Bastia.
Rapport n° 450 : Convention d'indemnisation des pertes d'exploitation du parking de la place Saint Nicolas durant les travaux de désamiantage du tunnel de Bastia.
 

ACCONCIU DI U TERRITORIU - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 
Raportu nu 453 : Individualizazione di una suvvenzione à ghjuvore di u SMAC pè a presa in carica di i sopracosti cagiunati da a crisa sanitaria.
Rapport n° 453 : Individualisation d'une subvention au bénéfice du SMAC pour la prise en charge de surcoûts induits par la crise sanitaire.

MOTIONS / MUZIONE


Page publiée le 13/12/2021 | Modifiée le 13/12/2021 à 17:18