Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione strasurdinaria di l’Assemblea di Corsica di i 22 è 23 di lugliu di u 2021Consultez l'ordre du jour de la séance de l'Assemblée de Corse qui se réunira en session extraordinaire les jeudi 23 et vendredi 24 juillet 2021 à partir de 10h. 

La commission permanente se réunira en mode organisationnel pour préparer la séance le mercredi 21 juillet à 18h.

QUISTIONE ORALE / QUESTIONS ORALES

 

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu n264 :  Regulamentu internu di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 264 : Adoption du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse.
Raportu n258 : Quadru générale d’organizazione é di u seguiti di i riunioni publichi di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 258 : Cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse. Raportu n260 :  Disignazione di i secretarii di seduta di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 260 : Désignation des secrétaires de séance de l’Assemblée de Corse. Raportu n263 : Custituzione di i gruppi pulitichi di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 263 : Constitution des groupes politiques de l’Assemblée de Corse. Raportu n261: Custituzione di e cummissione di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 261 : Constitution des commissions de l’Assemblée de Corse. Raportu n265 : Delegazione d’attribuzione à a Cummissione Permanente.
Rapport n° 265 : Délégation d’attributions à la Commission Permanente. Raportu n259 :  Disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica in è urganismi esterni.
Rapport n° 259 : Désignation des représentants de l’Assemblée de Corse au sein d’organismes extérieurs. Raportu n262 : Rettificazione in sbagliu materiale di a deliberazione nu 21/115 AC di l'Assemblea di Corsica di u 1mu di lugliu di u 2021 rilativa à l'elezzione di i membri di a cummissione permanente.
Raportu n262 : Rectification en erreur matérielle de la délibération n° 21/115 AC de l'Assemblée de Corse du 1er juillet 2021 relative à l'élection des membres de la commission permanente.
 
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ / BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
Raportu n 252 : Contu di gistioni 2020 - Bughjettu principali di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 252 :  Compte de gestion 2020 - Budget principal de la Collectivité de Corse. Raportu n 256 : Contu amministrativu di a Cullittività di Corsica par l’annu 2020.
Rapport n° 256 : Compte administratif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2020. Raportu n 253 : Contu di gistioni 2020 - Laburatoriu d'analisi di Pumonti di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 253 : Compte de gestion 2020 - Laboratoire d'analyses Pumonte de la Collectivité de Corse.  Raportu n 254 : Contu di gestione 2020 - Laburatoriu d'analisi di Cismonte di a Cullettività di Corsica.                                       
Rapport n° 254 : Compte de gestion 2020 - Laboratoire d'analyses Cismonte de la Collectivité de Corse. Raportu n251 : Contu amministrativu 2020 di u laburatoriu d'analisi Pumonti di a Cullettività di Corsica.           
Rapport n° 251 : Compte administratif 2020 du Laboratoire d'analyses Pumonte de la Collectivité de Corse.      Raportu n250 : Contu amministrativu 2020 di u laburatoriu d'analisi Cismonte di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 250 :  Compte administratif 2020 du Laboratoire d'analyses Cismonte de la Collectivité de Corse.
AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE

Raportu n269 : U Funziunamentu di i gruppi pulitichi di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 269 : Fonctionnement des groupes politiques de l’Assemblée de Corse. Raportu n268 : Quota legali da aduprà pè u calculu di l’indennità di funzione di u Presidente è i cunsiglieri di l’Assemblea di Corsica, di u Presidente è i cunsiglieri di u Cunsigliu esecutivu di Corsica.
Rapport n° 268 : Taux légaux applicables pour le calcul des indemnités de fonction du Président de l’Assemblée de Corse, du Président du Conseil Exécutif de Corse, des Conseillers Exécutifs et des Conseillers à l’Assemblée de Corse. Raportu n246 :  Mudalità di dipositu di i listi pà a disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica à a Cummissioni di chjama à ufferti è à a Cummissioni di diligazioni di sirviziu publicu.
Rapport n° 246 : Modalités de dépôt des listes concernant la désignation des représentants de l'Assemblée de Corse à la Commission d'Appel d'Offres et à la Commission de Délégation de Service Public. Raportu n245 : Approvu di u rigulamentu internu di a Cummissioni di diligazioni di sirviziu publicu (CDSP) di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 245 : Adoption du règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) de la Collectivité de Corse. Raportu n 248 : Disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica à a cummissioni di diligazioni di sirviziu publicu è à a Cummissioni di Chjama à Ufferti di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 248 : Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse à la Commission de Délégation de Service Public et à la Commission d'Appel d'Offres de la Collectivité de Corse. Raportu n247 : Approvu di u rigulament internu di a Cummissioni di Chjama à Ufferti di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 247 : Adoption du règlement intérieur de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) de la Collectivité de Corse. Raportu n 249 : Delegazione d’attribuzioni di l’Assemblea di Corsica à u Cunsigliu Esecutivu di Corsica e à u so Presidente.
Rapport n° 249 : Délégation d’attributions de l’Assemblée de Corse au Conseil exécutif de Corse et  à son Président. Raportu n266 Deliberazione da auturizà u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica à andà in tribunale.
Rapport n°  266 : Délibération portant autorisation du Président du Conseil exécutif de Corse à ester en justice. Raportu nu  257  : Raportu d’attività 2020 di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 257 : Rapport d’activité 2020 de la Collectivité de Corse. Raportu n267 : Avvisu nantà à u prugettu di decretu rilativu à futura Direzzione di u Mare è  di u Liturale di Corsica.
Rapport n° 267 : Avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif à la Direction de la Mer et du Littoral de Corse.

 

GHJUVENTÙ – ATTIVITÀ SPURTIVE / JEUNESSE - ACTIVITES SPORTS

Raportu n 255 : Disignazione di i membri di a Cummissione territuriale pà u sviluppu  di u sport  in Corsica 2021.
Rapport n° 255 : Désignation des membres de la Commission territoriale pour le développement du sport en Corse 2021.

MOTIONS / MUZIONE 

Page publiée le 16/07/2021 | Modifiée le 16/08/2021 à 10:29