Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione strasurdinaria di l’Assemblea di Corsica di i 28 è 29 di ghjennaghju di u 2021Consultez l'ordre du jour de la séance de l'Assemblée de Corse des 28 et 29 janvier 2021.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES
 
RAPORTI DI U PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu nu 373 : Elezzione di un membru à a Cummissione Permanente in rimpiazzamentu di u Sgiò Paulu Santu PARIGI.
Rapport n° 373 : Election d’un membre à la Commission Permanente en remplacement de M. Paulu Santu PARIGI.
 
Raport nu 443 : Mudificazione di a deliberazione rilativa à a designazione di i riprisententi di l’Assemblea di Corsica in varii organisimi.
Rapport n° 443 : Modification de la délibération relative à la désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de divers organismes.

Rapport nu 009 : Disignazioni di i rapprisintanti di l’Assemblea di Corsica in a cumissioni mista Assemblea di Corsica/ Camara di i Tarritoria rilativa à i servizia pubblichi in i tarritoria
Rapport n° 009 :  Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de la commission mixte Assemblée de Corse / Chambre des Territoires sur les services publics dans les territoires.

Raportu nu 013 : Presa in carica di e spese di trasportu, d’alloghju è di risturazione di persunalità esterne in u quatru di i travaglii di u Cumitatu di Valutazione di e Pulitiche Publiche
Rapport n° 013 : Prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de restauration de personnalités extérieures, dans le cadre des travaux du Comité d’Évaluation des Politiques Publiques
 
Raportu nu 014 : Mudalità di stallazione di u Cumitatu d’Evaluazione di e Pulitiche Publiche di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 014 : Modalités d’installation du Comité d’Évaluation des Politiques Publiques de l’Assemblée de Corse.

 
PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI / PROGRAMMES CONTRACTUALISES
 
Raportu n010 : Elementi di metoda pà a cuntrattualisazioni trà a Cullitività di Corsica è u Statu di u pianu di trasfurmazioni, d’innuvazioni è d’investimenti pà a Corsica.
Rapport n° 010 : Eléments de méthode en vue de la contractualisation entre la Collectivité de Corse et l'Etat du Plan de transformation d'innovation et d'investissement pour la Corse.  

Raportu n012 : Primu puntu di tapa nantu à a missa in opara di l’aletta Salvezza di u pianu Salvezza è Rilanciu. 
Rapport n° 012 : Premier point d'étape sur la mise en œuvre du volet Salvezza du plan Salvezza e Rilanciu.
 

BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ / BUDGET-FINANCES-FISCALITE

Raportu n011 : Documentu d'orientazione bugettarie 2021.
Rapport n° 011 : Document sur les orientations budgétaires 2021.
 
 
ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Raportu nu 001 : Appruvazioni di u prughjettu è di a cunvenzioni pluriannuali d’arnuvamentu Urbanu di a « Cité des Lacs, des Arbres et des Monts » di a Cità di Bastia
Rapport n° 001 : Approbation du projet et de la convention pluriannuelle de renouvellement Urbain de la Cité des Lacs, des Arbres et des Monts de la commune de Bastia

 
RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES

Raportu nu 406 : Istituzione di un Mediatore territuriale di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 406 :
Mise en place d'un Médiateur territorial de la Collectivité de Corse.

Raportu nu 006 :  Internalisazione di i cumpetenze di a gestione di i fureste – Mudifica di u tavulellu di l'effettivi di a Culletività di Corsica.
Rapport n° 006 : Internalisation des compétences liées à la gestion forestière – Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.
 
Raportu n008 : Mudificazione di u listinu di l'effettivi di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 008 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE

Raportu nu 007 : Dumanda d'abrugazioni di i trè dicreti n° 2020-1510, n° 2020-1511 et n°2020-1512 di u 2 di dicembri di u 2020 rilativi à i trattamenti di i dati parsunali in u quatru di i cartillaghji detti di sicurezza publica EASP, PASP è GIPASP.
Rapport n° 007 : Demande d'abrogation des trois décrets n° 2020-1510, n° 2020-1511 et n°2020-1512 du 2 décembre 2020 relatifs aux traitements des données personnelles au sein des trois fichiers dits « de sécurité publique » EASP, PASP et GIPASP.
 

PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI / PROGRAMMES CONTRACTUALISES


Raportu n010 : Elementi di metoda pà a cuntrattualisazioni trà a Cullitività di Corsica è u Statu di u pianu di trasfurmazioni, d’innuvazioni è d’investimenti pà a Corsica.
Rapport n° 010 : Eléments de méthode en vue de la contractualisation entre la Collectivité de Corse et l'Etat du Plan de transformation d'innovation et d'investissement pour la Corse.   
 
Raportu n012 : Primu puntu di tapa nantu à a missa in opara di l’aletta Salvezza di u pianu Salvezza è Rilanciu.  
Rapport n° 012 : Premier point d'étape sur la mise en œuvre du volet Salvezza du plan Salvezza e Rilanciu.
 
MOTIONS / MUZIONE

La Commission Permanente se réunira le 27 janvier pour préparer la séance de l'Assemblée de Corse des 28 et 29 janvier.
 

Page publiée le 28/01/2021 | Modifiée le 01/02/2021 à 09:19