Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la séance publique des 22 et 23 juillet 2021


L’Assemblée de Corse se réunira en session extraordinaire les jeudi 22 et vendredi 23 juillet 2021La commission permanente se réunira en mode organisationnel pour préparer la séance le mercredi 21 juillet à 18h00

RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

ADOPTE  Raportu n264 : Regulamentu internu di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 264 : Adoption du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse.
ADOPTE  Raportu n258 : Quadru générale d’organizazione é di u seguiti di i riunioni publichi di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 258 : Cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse. ADOPTE  Raportu n260 : Disignazione di i secretarii di seduta di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 260 : Désignation des secrétaires de séance de l’Assemblée de Corse. L'AC A PRIS ACTE  Raportu n263 : Custituzione di i gruppi pulitichi di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 263 : Constitution des groupes politiques de l’Assemblée de Corse. ADOPTE  Raportu n261: Custituzione di e cummissione di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 261 : Constitution des commissions de l’Assemblée de Corse. ADOPTE  Raportu nu 265 : Delegazione d’attribuzione à a Cummissione Permanente.
Rapport n° 265 : Délégation d’attributions à la Commission Permanente. EXAMINE  Raportu nu 259 :  Disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica in è urganismi esterni.
Rapport n° 259 : Désignation des représentants de l’Assemblée de Corse au sein d’organismes extérieurs. ADOPTE  Raportu n262 : Rettificazione in sbagliu materiale di a deliberazione nu 21/115 AC di l'Assemblea di Corsica di u 1mu di lugliu di u 2021 rilativa à l'elezzione di i membri di a cummissione permanente.
Raportu n262 : Rectification en erreur matérielle de la délibération n° 21/115 AC de l'Assemblée de Corse du 1er juillet 2021 relative à l'élection des membres de la commission permanente.

AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE

ADOPTE  Raportu n269 : U Funziunamentu di i gruppi pulitichi di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 269 : Fonctionnement des groupes politiques de l’Assemblée de Corse. ADOPTE  Raportu n268 : Quota legali da aduprà pè u calculu di l’indennità di funzione di u Presidente è i cunsiglieri di l’Assemblea di Corsica, di u Presidente è i cunsiglieri di u Cunsigliu esecutivu di Corsica.
Rapport n° 268 : Taux légaux applicables pour le calcul des indemnités de fonction du Président de l’Assemblée de Corse, du Président du Conseil Exécutif de Corse, des Conseillers Exécutifs et des Conseillers à l’Assemblée de Corse. ADOPTE  Raportu n246 :  Mudalità di dipositu di i listi pà a disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica à a Cummissioni di chjama à ufferti è à a Cummissioni di diligazioni di sirviziu publicu.
Rapport n° 246 : Modalités de dépôt des listes concernant la désignation des représentants de l'Assemblée de Corse à la Commission d'Appel d'Offres et à la Commission de Délégation de Service Public. ADOPTE  Raportu n245 : Approvu di u rigulamentu internu di a Cummissioni di diligazioni di sirviziu publicu (CDSP) di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 245 : Adoption du règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) de la Collectivité de Corse. ADOPTE  Raportu n 248 : Disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica à a cummissioni di diligazioni di sirviziu publicu è à a Cummissioni di Chjama à Ufferti di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 248 : Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse à la Commission de Délégation de Service Public et à la Commission d'Appel d'Offres de la Collectivité de Corse. ADOPTE  Raportu n247 : Approvu di u rigulament internu di a Cummissioni di Chjama à Ufferti di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 247 : Adoption du règlement intérieur de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) de la Collectivité de Corse. ADOPTE  Raportu n 249 : Delegazione d’attribuzioni di l’Assemblea di Corsica à u Cunsigliu Esecutivu di Corsica e à u so Presidente.
Rapport n° 249 : Délégation d’attributions de l’Assemblée de Corse au Conseil exécutif de Corse et  à son Président. ADOPTE  Raportu nu 266 : Deliberazione da auturizà u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica à andà in tribunale.
Rapport n°  266 : Délibération portant autorisation du Président du Conseil exécutif de Corse à ester en justice. L'AC A PRIS ACTE  Raportu n257  : Raportu d’attività 2020 di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 257 : Rapport d’activité 2020 de la Collectivité de Corse. A PRIS ACTE  Raportu nu 267 : Avvisu nantà à u prugettu di decretu rilativu à futura Direzzione di u Mare è  di u Liturale di Corsica.
Rapport n° 267 : Avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif à la Direction de la Mer et du Littoral de Corse.

BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ / BUDGET-FINANCES-FISCALITE

ADOPTE  Raportu n 252 : Contu di gistioni 2020 - Bughjettu principali di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 252 : Compte de gestion 2020 - Budget principal de la Collectivité de Corse. ADOPTE  Raportu n 256 : Contu amministrativu di a Cullittività di Corsica par l’annu 2020.
Rapport n° 256 : Compte administratif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2020. ADOPTE  Raportu n 253 : Contu di gistioni 2020 - Laburatoriu d'analisi di Pumonti di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 253 : Compte de gestion 2020 - Laboratoire d'analyses Pumonte de la Collectivité de Corse.  ADOPTE  Raportu n 254 : Contu di gestione 2020 - Laburatoriu d'analisi di Cismonte di a Cullettività di Corsica.                                       
Rapport n° 254 : Compte de gestion 2020 - Laboratoire d'analyses Cismonte de la Collectivité de Corse. ADOPTE   Raportu n251 : Contu amministrativu 2020 di u laburatoriu d'analisi Pumonti di a Cullettività di Corsica.           
Rapport n° 251 : Compte administratif 2020 du Laboratoire d'analyses Pumonte de la Collectivité de Corse.      ADOPTE  Raportu n250 : Contu amministrativu 2020 di u laburatoriu d'analisi Cismonte di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 250 :  Compte administratif 2020 du Laboratoire d'analyses Cismonte de la Collectivité de Corse.

Rédigé le Mercredi 7 Juillet 2021 modifié le Vendredi 23 Juillet 2021

              

Ordre du jour | Calendrier des séances publiques de l'Assemblée de Corse | Documents parlementaires | Assister à une séance