Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la séance publique des 28 et 29 janvier 2021


L’Assemblée de Corse se réunit en session extraordinaire les jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021.

La Commission Permanente se réunit le 27 janvier pour préparer la séance 

QUISTIONE ORALE / QUESTIONS ORALES


ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR


RAPORTI DI U PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA 
RAPPORTS DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

A PRIS ACTE  Rapport nu 009 : Disignazioni di i rapprisintanti di l’Assemblea di Corsica in a cumissioni mista Assemblea di Corsica/ Camara di i Tarritoria rilativa à i servizia pubblichi in i tarritoria
Rapport n° 009 :  Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de la commission mixte Assemblée de Corse / Chambre des Territoires sur les services publics dans les territoires
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE
ADMINISTRATION GENERALE

ADOPTE  Raportu nu 007 Dumanda d'abrugazioni di i trè dicreti n° 2020-1510, n° 2020-1511 et n°2020-1512 di u 2 di dicembri di u 2020 rilativi à i trattamenti di i dati parsunali in u quatru di i cartillaghji detti di sicurezza publica EASP, PASP è GIPASP.
Rapport n° 007 : Demande d'abrogation des trois décrets n° 2020-1510, n° 2020-1511 et n°2020-1512 du 2 décembre 2020 relatifs aux traitements des données personnelles au sein des trois fichiers dits « de sécurité publique » EASP, PASP et GIPASP.
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ 
BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
A PRIS ACTE  Raportu nu  011 : Documentu d'orientazione bugettarie 2021.
Rapport n° 011 : Document sur les orientations budgétaires 2021.
RISORSE UMANE
RESSOURCES HUMAINES
ADOPTE  Raportu nu  008 : Mudificazione di u listinu di l'effettivi di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 008 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse. ADOPTE  Raportu nu 006 :  Internalisazione di i cumpetenze di a gestione di i fureste – Mudifica di u tavulellu di l'effettivi di a Culletività di Corsica.
Rapport n° 006 : Internalisation des compétences liées à la gestion forestière – Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse. ADOPTE  Raportu nu 406 : Istituzione di un Mediatore territuriale di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 406 : 
Mise en place d'un Médiateur territorial de la Collectivité de Corse.
ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

AMENDE ET ADOPTE  Raportu nu 001 Appruvazioni di u prughjettu è di a cunvenzioni pluriannuali d’arnuvamentu Urbanu di a « Cité des Lacs, des Arbres et des Monts » di a Cità di Bastia
Rapport n° 001 : Approbation du projet et de la convention pluriannuelle de renouvellement Urbain de la Cité des Lacs, des Arbres et des Monts de la commune de Bastia

PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI
PROGRAMMES CONTRACTUALISES


AMENDE ET ADOPTE  Raportu nu  010 : Elementi di metoda pà a cuntrattualisazioni trà a Cullitività di Corsica è u Statu di u pianu di trasfurmazioni, d’innuvazioni è d’investimenti pà a Corsica.
Rapport n° 010 : Eléments de méthode en vue de la contractualisation entre la Collectivité de Corse et l'Etat du Plan de transformation d'innovation et d'investissement pour la Corse.   
 
PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI
PROGRAMMES CONTRACTUALISES
 
ADOPTE  Raportu nu  012 : Primu puntu di tapa nantu à a missa in opara di l’aletta Salvezza di u pianu Salvezza è Rilanciu.  
Rapport n° 012 : Premier point d'étape sur la mise en œuvre du volet Salvezza du plan Salvezza e Rilanciu.
  
RAPORTI DI U PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA 
RAPPORTS DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

ADOPTE  Raport nu 443 : Mudificazione di a deliberazione rilativa à a designazione di i riprisententi di l’Assemblea di Corsica in varii organisimi.
Rapport n° 443 : Modification de la délibération relative à la désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de divers organismes.
ADOPTE  Raportu nu 013 : Presa in carica di e spese di trasportu, d’alloghju è di risturazione di persunalità esterne in u quatru di i travaglii di u Cumitatu di Valutazione di e Pulitiche Publiche.
Rapport n° 013 : Prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de restauration de personnalités extérieures, dans le cadre des travaux du Comité d’Evaluation des Politiques Publiques.
 
ADOPTE  Raportu nu 014 : Mudalità di stallazione di u Cumitatu d’Evaluazione di e Pulitiche Publiche di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 014 : Modalités d’installation du Comité d’Évaluation des Politiques Publiques de l’Assemblée de Corse.
 
Raportu nu 373 : Elezzione di un membru à a Cummissione Permanente in rimpiazzamentu di u Sgiò Paulu Santu PARIGI.
Rapport n° 373 : Election d’un membre à la Commission Permanente en remplacement de M. Paulu Santu PARIGI.

MOTIONS / MUZIONERédigé le Vendredi 29 Janvier 2021 modifié le Jeudi 18 Février 2021

              

Ordre du jour | Calendrier des séances publiques de l'Assemblée de Corse | Documents parlementaires | Assister à une séance