Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la Commission Permanente du 17 novembre 2021


La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 17 novembre à 15h30 

TURISMU – TOURISME
 
ADOPTE Raportu nu 373 : Chjama à prugetti 2021 - siconda fasa. Cunessione à u sistema corsu d'infurmazione turistica territuriale.
Rapport n° 373 : Appel à projets - deuxième phase. Connexion au système d'information touristique territorial corse. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
ADOPTE Raportu n389 : Approvu di 13 prutucolli transazziunali in seguitu à l'annullazione di u mercatu - Carrefour di Furiani - lottu geniu civile.
Rapport n° 389 : Approbation de 13 protocoles transactionnels faisant suite à l'annulation du marché - Carrefour de Furiani - lot génie civil. INSIGNAMENTU FURMAZIONE RICERCA – ENSEIGNEMENT FORMATION RECHERCHE

ADOPTE Raportu n376 : Cambiamentu di nome pè u stabilimentu publicu lucale d'insignamentu è di furmazione prufessiunale agricula di Borgu-Marana in « CAMPUS Corsic » Agri Borgu-Marana.
Rapport n° 376 : Changement de dénomination de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Borgu-Marana en « CAMPUS Corsic » Agri Borgu-Marana. ADOPTE Raportu n383 : Finanziamentu di furmazione sanitarie è suciale supplementare per l'anni 2021 è 2022
Rapport n° 383 : Financement de formations sanitaires et sociales supplémentaires pour les années 2021 et 2022. ADOPTE ​Raportu n377 : Finanziamentu cunghjuntu da u Statu è a Cullettività di Corsica di e missione Carif-Oref è Secretariatu Permanente di u CREFOP - Cunvenziunamentu pè u 2021.
Rapport n° 377 : Cofinancement par l'Etat et la Collectivité de Corse des missions Carif-Oref et secrétariat permanent du CREFOP - Conventionnement pour l'année 2021. PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI - PROGRAMMES CONTRACTUALISES
 
ADOPTE ​Raportu nu 371 : Prutucollu trà a Cullittività di Corsica è a CICC - Auturità di valutazioni pà i fondi aurupei in Francia.
Rapport n° 371 : Protocole entre la Collectivité de Corse et la CICC – Autorité d’audit pour les fonds européens en France.  
ADOPTE ​Raportu n382 : Mudalità d'elaburazioni di u Fondu aurupeu par l'affari marittimi, a pesca è l'acquacultura (FEAMPA) 2021-2027.
Rapport n° 382 : Modalités d'élaboration du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) 2021-2027. CULTURA E PATRIMONIU - CULTURE ET PATRIMOINE
 
ADOPTE ​Raportu nu 391 : Rettificazione di u regulamentu di l’aiuti « Cultura »
Rapport n° 391 : Rectification du règlement des aides culture (suite à une erreur matérielle). SUCIALE E SALUTE - SOCIAL ET SANTE
 
ADOPTE ​Raportu n384 : Cunvinzioni d'urientazioni rilativa à u dispusitivu d'urientazioni è à u dirittu à l'accumpagnamentu di i binifiziarii di u rivinutu di sulidarità attiva (RSA).
Rapport n° 384 : Convention d'orientation relative au dispositif d'orientation et au droit à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).  
ADOPTE ​Raportu nu406 : Cunvenzione Intercumunale d'Attribuzione (CIA) di a Cumunità d'agglumerazione di Bastia.
Rapport n° 406 : Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) de la Communauté d'agglomération de Bastia. AMMINISTRAZIONE GENERALE - ADMINISTRATION GENERALE
 
ADOPTE ​​Raportu nu 407 : Prugrammi di compri di mezi rutulanti è miccanizati à ghjuvori di i zappadori furistaghji di a Dirizzioni di a Furesta è di a privinzioni di l'incendii - Anni 2019 è 2020 - Mudifica di i piani di finanziamentu.
Rapport n° 407 : Programmes d'acquisitions en moyens roulants et mécanisés au bénéfice des sapeurs forestiers de la Direction de la forêt et de la prévention des incendies - Années 2019 et 2020. Modification des plans de financement. ADOPTE ​​Raportu nu 408 : Compra di materiali specifichi à ghjuvore di i zappadori furestaghji per u 2021.
Rapport n° 408 : Acquisition de matériels spécifiques destinés aux forestiers sapeurs pour l'année 2021.  
 ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
 
ADOPTE ​​Raportu n385 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 6 alloghji suciali Carrughju di i Mulatteri  in Bastia. 
Rapport n° 385 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 6 logements sociaux rue Les Mulets à Bastia.   
ADOPTE ​Raportu n386 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 10 alloghji suciali Carrughju di u Puntettu in BASTIA.
Rapport n° 386 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 10 logements sociaux rue du Puntettu à Bastia.  
ADOPTE ​Raportu n387 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 9 alloghji suciali 14-16 Carrughju Letteron in BASTIA (LETTERON 1).
Rapport n° 387 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 9 logements sociaux 14-16 rue Letteron à BASTIA (LETTERON 1).  
ADOPTE ​Raportu n388 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à l'Uffiziu Publicu di l'Abitatu di a Cullettività di Corsica per l'uperazione di compra in VEFA di 8 alloghji suciali 26-28 Carrughju Letteron in BASTIA (LETTERON 2).
Rapport n° 388 : Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité de Corse pour l'opération d'acquisition en VEFA de 8 logements sociaux 26-28 rue Letteron à BASTIA (LETTERON 2).  
ADOPTE ​Raportu nu 392 : Cunvinzioni d'ughjittivi è di mezi trà a Cullittività di Corsica è a Camara d'agricultura di a Corsica suttana.
Rapport n° 392 : Convention d'objectifs et de moyens entre la Collectivité de Corse et la Chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud. ADOPTE ​Raportu nu 405 : Dispusitivu di l'aiuti à i fieri campagnoli è artisgianali : Rimandu di a missa in opara di u dispusitivu è individualizazioni à titulu dirugatoriu di un cartulari chì entri in stu dispusitivu (prugramma 3132).
Rapport n° 405 : Dispositif d'Aides aux foires rurales et artisanales : report de mise en œuvre du dispositif adopté par la délibération n° 20/0141 CP du 04/11/2020 du fait de la crise sanitaire, et individualisation à titre dérogatoire d'un dossier relevant de ce dispositif (programme 3132). FUNDARIU – FONCIER
 
ADOPTE ​Raportu nu 366 : Retrucessione à i dumandadori nu 1 di a parcella catastrata D 1597 (isciuta da D 982) prupietà di a Cullettività di Corsica, nantu à u territoriu di a cumuna di Biguglia.
Rapport n° 366 : Rétrocession aux demandeurs n°1 de la parcelle cadastrée D 1597 (issue de D 982) propriété de la Collectivité de Corse située sur le territoire de la commune de Biguglia.
 
ADOPTE ​Raportu nu 367 : Scambiu di presi trà a cumuna di l'Isulacciu du Fiumorbu è a Cullettività di Corsica per una rigularizazione fundiaria.
Rapport n° 367 : Echange d'emprises entre la commune de L'Isulacciu di Fiumorbu et la Collectivité de Corse en vue d'une régularisation foncière.  
ADOPTE ​Raportu nu 368 : Cumuna d'Aiacciu - RD 61 - Acquistu da a Cullittività di Corsica di una parcella chì apparteni à a cuprupietà  « Le Louisiane »  pà a rializazioni di un spasseghju.
Rapport n° 368 : Commune d'Aiacciu - RD 61 - Acquisition par la Collectivité de Corse d'une parcelle appartenant à la copropriété « Le Louisiane » pour la réalisation d'un trottoir.  
ADOPTE ​Raportu nu 369 : Cissioni di una suparficia di 154 m2 da prilivà nantu à a prupietà di a Cullittività di Corsica catastrata sizzioni A 711, nantu à u tarritoriu di a cumuna di  Beddanova.
Rapport n° 369 : Cession d'une surface de 154 m2 à prélever sur la propriété de la Collectivité de Corse cadastrée section A 711 sise sur le territoire de la commune de Villanova. ADOPTE ​Raportu nu 370 : Cumuna di Sari è Sulinzara - Rigularizazioni fundiaria di presi chì accorrini par l'accunciamentu di u crucivia giratoghju trà a RT 10 è a RD 268.
Rapport n° 370 : Commune de Sari è Sulinzara - Régularisation foncière d'emprises nécessaires à l'aménagement du carrefour giratoire entre la RT 10 et la RD 268. ADOPTE ​​Raportu n372 : Acquistu di parceddi nantu à u tarritoriu di a Cumuna di Santa Lucia di Tallà - Rigularizazioni fundiaria di presi chì accorrini à l'accunciamentu di a traversa di Sant'Andria, anziana RD 49.
Rapport n° 372 : Acquisition de parcelles sises sur le territoire de la commune de Santa Lucia di Tallà - Régularisation foncière d'emprises nécessaires à l'aménagement de la traverse de Sant'Andria ex. RD 49.  
ADOPTE ​​Raportu nu 374 : Rigularizazione fundiaria di l'avanzata di l'anziana strada dipartimentale 69 chì si trova  situata nantu à u territoriu di a Cumuna di Vivariu.
Rapport n° 374 : Régularisation foncière de l'empiètement de l'ex-route départementale 69 située sur la commune de Vivariu.  
ADOPTE ​​Raportu nu 381 : Cumuna di Sartè - Acquistu di a parcedda H nu 1037 chì accorri pà i travaddi       di rinforzu di un ripali à u PR 0 + 300.                                                                     
Rapport n° 381 : Commune de Sartè - Acquisition de la parcelle H n°1037 nécessaire aux travaux de                              confortement d'un talus au PR 0+300. ADOPTE ​​Raportu nu  393 : Cessione à u dumandadore Nu 1 di a parcella catastrata AC 258 prupietà di a Cullettività di Corsica, nantu à u territoriu di a cumuna di Lucciana.
Rapport n° 393 : Cession au demandeur n°1 de la parcelle cadastrée AC 258 propriété de la Collectivité de Corse située sur le territoire de la commune de Lucciana.  

rapports reportés en séance publique

INSIGNAMENTU FURMAZIONE RICERCA – ENSEIGNEMENT FORMATION RECHERCHE
 
Raportu  n375 : Partinariatu trà u Statu è a Cullittività di Corsica  à titulu di l'invistimentu 2021 à ghjuvori di i Centri di Furmazioni di l'Apprendisti.
Rapport n° 375 : Partenariat Etat - Collectivité de Corse au titre de l'investissement 2021 à destination des Centres de Formation des Apprentis.  
AMMINISTRAZIONE GENERALE - ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu nu 409 : Deliberazione da auturizà u presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica à andà in tribunale.
Rapport n° 409 : Délibération portant autorisation du président du Conseil exécutif de Corse à ester en justice.

Rédigé le Mercredi 10 Novembre 2021 modifié le Mercredi 17 Novembre 2021

              

Composition | ODJ Commission Permanente | Délibérations