Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica


Consultez l'ordre du jour de la séance publique du 9 mars 2023


L’Assemblée de Corse se réunira en session ordinaire le jeudi 9 mars 2023 à partir de 9h30
QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES


ORDINE DI U GHJORNU

SCAMBII NANTU À U PRUCEDIMENTU DI E DISCUSSIONE INCÙ U GUVERNU 
ECHANGES SUR LE PROCESSUS DE DISCUSSIONS AVEC LE GOUVERNEMENT

 
 BUGETTU FINANZE FISCALITA
BUDGET FINANCES FISCALITE
 

L'AC A PRIS ACTE Raportu n° 037 : Raportu in quantu à a parità trà e donne è l'omi pè u 2022.
Rapport n° 037 : Rapport annuel en matière d'égalité femmes-hommes pour l'année 2022. L'AC A PRIS ACTE Raportu n° 41 : Raportu à l'annu di u Sviluppu à longu andà 2022.
Rapport n° 41 : Rapport Annuel de Développement Durable 2022. ADOPTE Raportu nu 031 : Aduzzione per l'eserciziu 2022 di e tariffe, cuefficenti è tassi rilativi à e tasse fiscale iscritte à u Bugettu Primitivu di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 031 : Adoption pour l'exercice 2023 des tarifs, coefficients et taux relatifs aux différentes taxes fiscales inscrites au budget primitif 2023 de la Collectivité de Corse.
 
ADOPTE Raportu nu 035 : Bughjettu Primitivu di u bughjettu annessu di u laburatoriu d'analisi di u Pumonti.
Rapport n° 035 : Budget Primitif du budget annexe 2023 du laboratoire d'analyses du Pumonti. ADOPTE Raportu nu 036 : Bugettu Primitivu di u bugettu annessu 2023 di u laburatoriu d'analisi di u Cismonte.
Rapport n° 036 : Budget Primitif du budget annexe 2023 du laboratoire d'analyses du Cismonte. ADOPTE Raportu nu 040 : Bugettu primitivu di a Cullettività di Corsica per l'eserciziu 2023.
Rapport n° 040 : Budget Primitif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2023.
 
 

SUCIALE E SALUTE
SOCIAL ET SANTE

ADOPTE Raportu nu 015 : Avisu di a Cullettività di Corsica in quantu à u pianu di rinforzu è di rimpattera di l'ufferta medicusuciale à prò di l'anziani 2022-2028, stabilitu da l'Agenza Regiunale di a Salute.
Rapport n° 015 : Avis de la Collectivité de Corse sur le plan de renforcement et de rattrapage de l'offre médico-sociale en faveur des personnes âgées 2022-2028 mis en place par l'Agence Régionale de Santé.
 
ADOPTE Raportu nu 024 : Avviu di una chjama à manifestà interessu da a Cullettività di Corsica pè a creazione di 50 piazze di residenze autunumia in Corsica, in u quatru di l’iniziativa pè u sviluppu di e residenze autunumia purtata da a CNSA è a CNAV.
Rapport n° 024 : Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) par la Collectivité de Corse pour la création de 50 places de résidences autonomie en Corse, dans le cadre de l'initiative pour le développement des résidences autonomie portée par la CNSA et la CNAV.

RISORSE UMANE
RESSOURCES HUMAINES

 
L'AC A PRIS ACTE Raportu nu 038 : Apprubazione di u listinu di l'effettivi di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 038 : Information relative à l'état des effectifs de la Collectivité de Corse au 31 décembre 2022. ADOPTE Raportu nu 039 : Raportu di mudifica di u tavuleddu di l'effittivi.
Rapport n° 039 : Rapport modifiant le tableau des effectifs.
 
RAPORTU DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA /
RAPPORT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

 
APPROUVE Raportu nu 43 : Appruvazione di u prucessu verbale di a sessione di l'Assemblea di Corsica di i 26 è 27 di ghjennaghju di u 2023.
Rapport n° 43 : Approbation du procès-verbal de la session de l’Assemblée de Corse des 26 et 27 janvier 2023.

RENOUVELE Raportu nu 027 : Rinnuvata di a Cummissione Permanente.
Rapport n° 027 : Renouvellement de la Commission Permanente.
 
RENOUVELE Raportu nu 026 : Rinnuvata di l’elezzione di i Vici presidenti di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 026 : Renouvellement de l’élection des Vice-présidents de l’Assemblée de Corse.

 

MUZIONE / MOTIONS


Rédigé le Jeudi 9 Mars 2023 modifié le Jeudi 9 Mars 2023

Ordre du jour | Calendrier des séances publiques de l'Assemblée de Corse | Documents parlementaires | Assister à une séance