Assemblea di Corsica

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la séance publique des 24 et 25 octobre


Sottu a presidenza di Jean-Guy Talamoni, l'Assemblea di Corsica s'adduniscerà in sessione urdinaria i 24 è 25 d'uttobre in u Palazzu di l'Assemblea in Aiacciujeudi 24 et vendredi 25 octobre : 
  • questions orales 
  • examen des rapports 
  • motions 

QUISTIONE ORALE / QUESTIONS ORALES

☑ 2019/O2/099 | Question orale déposée par Romain COLONNA au nom du groupe Femu a Corsica - Pulluzione di i porti : calindariu è mitudulugia
☑ 2019/O2/097 | Question orale déposée par Petru Antone TOMASI au nom du groupe Corsica Libera relative au Service public de l’emploi
☑ 2019/O2/087 | Question orale déposée par le groupe Per l’Avvene relative aux transports scolaires
☑ 2019/O2/089 | Question orale déposée par Jean-Charles ORSUCCI au nom du groupe Andà per Dumane relative à la gestion des terrains du conservatoire du littoral dans l’Extrême-Sud - restructuration de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio
☑ 2019/O2/094 | Question orale déposée par Jean-François CASALTA au nom du groupe Partitu di a Nazione Corsa (PNC) relative au transport des personnes en situation de Handicap dans l’Extrême Sud et en Région Ajaccienne.
☑ 2019/O2/093 | Question orale déposée par Pierre GHIONGA au nom du groupe « La Corse dans la République » / « A Corsica indè a Republica » relative à la station Vetta di Muru
☑ 2019/O2/088 | Question orale déposée par le groupe Per l’Avvene relative à la gestion des déchets
☑ 2019/O2/098 | Question orale déposée par Marie SIMEONI au nom du groupe Corsica Libera relative au plan de lutte contre la précarité
☑ 2019/O2/096 | Question orale déposée par Pierre POLI au nom du groupe Partitu di a Nazione Corsa (PNC) relative à l’implantation d’un nouvel établissement secondaire - lycée général et technologique - sur le bassin de vie ajaccien.
☑ 2019/O2/091 | Question orale déposée par Antoine POLI au nom du groupe Andà per Dumane relative au développement de la filière LAUZE en Corse
☑ 2019/O2/095 | Question orale déposée par Mattea CASALTA au nom du groupe Partitu di a Nazione Corsa (PNC) relative au patrimoine et savoir-faire
☑ 2019/O2/086 |Question orale déposée par Pierre-José FILIPPUTTI au nom du groupe Corsica Libera relative à l’irrigation vallée de Grossa
☑ 2019/O2/090 | Question orale déposée par Catherine COGNETTI-TURCHINI au nom du groupe Andà per Dumane relative aux Femmes et la Ruralité
☑ 2019/O2/085 | Question orale déposée par le groupe Partitu di a Nazione Corsa (PNC) relative à Corsica Made
☑ 2019/O2/092 | Question orale déposée par François ORLANDI au nom du groupe Andà per Dumane relative aux Contrats Educatifs Locaux

RAPPORT DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE/ RAPORTU DI U PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA

Raportu nu 332 : Presa in carica di e spese d’alloghju, di trasportu è di risturazione di Mma Vannina ANGELINI-BURESI, in u quatru di u Cullocchiu « Scontri Auropeani nant’à i dritti linguistichi ».
Rapport n° 332 : Prise en charge des frais d’hébergement, de transport et de restauration de Mme Vannina ANGELINI-BURESI, dans le cadre du colloque « rencontres européennes sur les droits linguistiques ». ADOPTE 

RAPORTI DI U PRESIDENTE DI L’ESECUTIVU


SUCIALE SALUTE / SOCIAL SANTE
 

Raportu nu 295 : Approvu di a cunvinzioni pluriannuali di ughjittivi 2019-2021 trà a Cullittività di corsica è u Cunsigliu Dipartimintali di Accessu à u Dirittu (CDALD) di Pumonti.  
Rapport n° 295 : Approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 entre la Collectivité de Corse et le Conseil Départemental d’accès au Droit (CDAD) de Corse-du-Sud ; ADOPTE   
Raportu nu 296 : Cunvenzione di finanziamentu di l’Associu Dipartimentale per l’Azzione di Sviluppu Lucale (ADAL 2B).
Rapport n° 296 : Convention de financement de l’Association Départementale pour les Actions de Développement Local (ADAL 2B) ;  
Raportu nu 298 : Cunvinzioni di partinariatu da firmà trà a Cullittività di Corsica è a Cascia d’Allucazioni famigliali in u quatru di u funziunamentu di i lochi d’accuglienza zitelli-ginitori « Casi Aparti »  
Rapport n° 298 : Convention de partenariat à conclure entre la Collectivité de Corse et la Caisse d'Allocations Familiales Pumonti dans le cadre du fonctionnement des lieux d'accueil enfant-parent "Maisons ouvertes" ; ADOPTE   
Raportu nu 299 : Elaburazione di u rigulamentu di l’aiuti è di l’azzione suciale è medicu suciale di Corsica.
Rapport n° 299 : Elaboration du règlement des aides et des actions sociales et médico-sociales de Corse ; ADOPTE   
Raportu nu 307 : Aghjusti à e cunvenzione quatru pè u funziunamentu di i 3 dispusitivi « Modu d’interpretazione di i servizii d’aiuti è di cura per ciò chì tocca à l’autunumia.
Rapport n° 307 : Avenants aux conventions cadres pour le fonctionnement des 3 dispositifs "Méthodes d'interprétation des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie ; ADOPTE   
Raportu nu 309 : Finanziamentu 2019 di u dispusitivu « FALEP Pumonti – Mediazione Famigliale ».
Rapport n° 309 : Financement 2019 du dispositif « FALEP Pumonti - Médiation familiale » ;  ADOPTE  Raportu nu 308 : Raportu nu 308 : Firma di una cunvenzione  trà a Cullettività di Corsica è a Cascia di Mutualità suciale agricula di corsica (MSA)  pè u 2019-2020 in u quadru  di à pulitica à prò di u « u benistà pè l’anziani ».
Rapport n° 308 : Signature d’une convention cadre entre la Collectivité de Corse et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Corse (MSA) sur la période 2019-2020 dans le cadre de la politique menée en faveur du « Bien vieillir ». ADOPTE  Raportu nu 310 : Cunvenzione di partenariatu rilativa à a missione di mediazione suciale energia esercitata da l’Associu ALIS nant’à u territoriu di u Cismonte.
Rapport n° 310 : Convention de partenariat relative à la mission de médiation sociale énergie assurée par l'association ALIS sur le territoire du Cismonte ; ADOPTE          
 
Raportu nu 311 : Finanziamentu di u Centru di Risorse Autisimu Corsica (CRA Corsica) eserciziu 2019.
Rapport n° 311 : Financement du Centre de Ressources Autisme Corsica (CRA Corsica) exercice 2019 ;  ADOPTE   
Raportu nu 313 : Cunvinzioni di finanziamentu di i dispusitivi alloghju d’urgenza in nuttati in albergu è allucazioni alloghju timpuraniu gistiti da a FALEP 2A nantu à i tarritorii di Aiacciu è di Portivechju.
Rapport n° 313 : Conventions au financement des dispositifs hébergement d’urgence en nuitées d’hôtels et allocation logement temporaire gérés par la FALEP 2A sur les territoires d’Aiacciu et de Portivechju ; ADOPTE   
Raportu nu 314 : Cunvenzione di partenariatu rilativa à l’accumpagnamentu suciale ligatu à l’alloghju (ASLL) assicuratu da l’Associu ALIS nant’à u territoriu di u Cismonte.
Rapport n° 314 : Convention de partenariat relative à l'accompagnement social lié au logement (ASLL) assuré par l'association ALIS sur le territoire du Cismonte ; ADOPTE   
Raportu nu 315 : Cunvenzione di partenariatu rilativa à a gestione lucativa adatta (GLA) assicurata da l’Associu ALIS nant’à u territoriu Cismunticu.
Rapport n° 315 : Convention de partenariat relative à la gestion locative adaptée (GLA) assurée par l'association ALIS sur le territoire du Cismonte ; ADOPTE   
Raportu nu 323 : Sustegnu à l’associ è cantieri d’inserzione : Mudifica di certe dispusizione di a deliberazione di l’Assemblea di Corsica Nu 19/197 AC di u 27 di ghjugnu di u 2019.
Rapport n° 323 : Soutien aux associations et chantiers d'insertion : modification de certaines dispositions de la délibération de l'Assemblée de Corse n°19/197 AC du 27 juin 2019 ; ADOPTE   
Raportu nu 324 : Cuntrattu di finanziamentu à titulu di u Fondu d’Intervenzione Regiunale (FIR) 2019.
Rapport n° 324 : Contrat de financement au titre du Fonds d'intervention régional (FIR) 2019 ; ADOPTE   
Raportu nu 325 : Convenzione di gestione cuntabile è finanziaria di u fondu d’aiutu à i giovani  (FAJ) cù e missione lucale d’AIACCIU, BASTIA, « Sud  Corse » è « rurale de Haute Corse ». 
Rapport n° 325 : Conventions de gestion comptable et financière du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) avec les missions locales d’AIACCIU, BASTIA ainsi qu’avec les missions locales « Sud Corse » et  « rurale de Haute-Corse » ; ADOPTE   
Raportu nu 327 : Avenanti n°’ à  a cunvenzioni stabulita tra a Cullittività di Corsica è u sirviziu di privinzioni spizializata "Marie Renucci" ghjistitu da a Federazioni di l’associi laichi è d’educazioni permanenti( FALEP) di u Pumonti.
Rapport n° 327 : Avenant n°4 à la convention établie entre la Collectivité de Corse et le service de prévention spécialisée "Marie Renucci" géré par la Fédération des associations laïques et d'éducation permanente (FALEP) du Pumonti ; ADOPTE 

 
GHJUVENTÙ – ATTIVITÀ SPURTIVE – VITA ASSUCIATIVA/
JEUNESSE-SPORTS- VIE ASSOCIATIVE
 

Raportu nu 293 : Lega Corsa di Scacchi : Suvvenzione derugatoria à u rigulamentu di l’aiuti « Sport » - Stagione 2018/2019.
Rapport n° 293 : Ligue corse des échecs : Subvention dérogatoire au règlement des aides "sport"- Saison 2018/2019.  AMENDE puis ADOPTE 
Vita assuciativa :
 
Raportu nu 312 : 2da individualizazione « Aiuti à e fiere ».
Rapport n° 312 : 2ème individualisation « Aides aux foires ».  ADOPTE 
 
 
FUNDIARIU / FONCIER
 

Raportu nu 301 : Cessione di una parte di a parcella AC 299 di u duminiu publicu ferruviariu – Venacu.
Rapport n° 301 : Cession d'une partie de la parcelle AC 299 appartenant au domaine public ferroviaire – Venacu ; ADOPTE   
Raportu nu 302 : Acquistu di prese nantu à e parcelle D 264 et D 349 nantu à u territoriu di a cumuna di A VULPAIOLA cù u fine di regularizazione.        
Rapport n° 302 : Acquisition d'emprises sur les parcelles D 264 et D 349 situées sur le territoire de la commune d'A Vulpaiola aux fins de régularisation ; ADOPTE   
Raportu nu 303 : Scambiu di presi fundiarii nantu à u tarritoriu di a cumuna di Portivechju.
Rapport n° 303 : Echange d'emprises foncières sises sur le territoire de la commune de Portivechju ; ADOPTE   
Raportu nu 304 : Retrocessione di una parte di a parcella cadastrata sezzione C nu  1755 sprupriata in u quatru di a siconda fasa di l’assestu di a deviazione di Portivechju.
Rapport n° 304 : Rétrocession d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° 1755 expropriée dans le cadre de la 2è tranche de l'aménagement de la déviation de Portivechju. ADOPTE 
 
FURMAZIONE PRUFESSIUNALE E AMPARERA /FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Raportu nu 328 : Aiutu eccezziunali à i CFA di a Camara di Mistieri d’Aiacciu è à u CFA JJ Nicolai di Furiani.
Rapport n° 328 : Aide exceptionnelle aux CFA de la Chambre de métiers d’Aiacciu et au CFA JJ Nicolai de Furiani. ADOPTE   
CULTURA E PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 326 : Approvu di a cunvinzioni di missa à dispusizioni di un lucali trà a Cullittività di Corsica (Sinemateca di Corsica) è l’Associu « La Corse et le Cinéma ».
Rapport n° 326 : Approbation de la convention de mise à disposition d’un local entre la Collectivité de Corse (Cinémathèque de Corse) et l’association « La Corse et le Cinéma ».  AMENDE puis ADOPTE 
 
AGRICULTURA – FURESTE /
AGRICULTURE-FORETS
 

Raportu nu 329 : Finanziamentu d’operazione à prò di i servizii di i zappadori furestaghji di a Direzzione di a Furesta è di a Privenzione di i Fochi.
Rapport n° 329 : Financement d’opérations au bénéfice des services des forestiers-sapeurs de la Direction de la Forêt et de la Prévention des Incendies ; ADOPTE   
Raportu nu 300 : Prurugazioni di l’assestu furestieru di e fureste territuriale di Coti Chjavari, di u Fium'Orbu è di  Sant'Antone
Rapport n° 300 : Prorogation de l'aménagement forestier des forêts territoriales de Coti Chjavari, du Fium'Orbu et de Sant'Antone.

ENERGIA / ENERGIE
 

Raportu nu 331 : Mudifichi di u decretu n°2015-1967 di u 18/12/2015 pà a messa in opera uttimizata di a Prugramazione Pluriannuale di l’Energia di a Corsica.
Rapport n° 331 : Modifications du décret n°2015-1967 du 18/12/2015 en vue de la mise en œuvre optimisée de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie de la Corse. ADOPTE 
FINANZE-BUGETTU-FISCALITA / FINANCES-BUDGET-FISCALITE
 

Raportu nu 320 : Dutazione di u fondu dipartimentale di perequazione di a tassa prufessiunale 2019 Cismonte.
Rapport n° 320 : Dotation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2019 Cismonte ; ADOPTE   
Raportu nu 321 : Ripartizione per l’annata 2019 di u fondu dipartimentale di perequazione di a tassa addiziunale à i diritti d’arrigistramentu Cismonte.
Rapport n° 321 : Répartition pour l’année 2019 du fonds départemental de péréquation de la Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement Cismonte ; ADOPTE  Raportu nu 322 : Ripartizione per l’annata 2019 di u fondu dipartimentale di perequazione di a Tassa Addiziunale à i Diritti d’Arrigistramentu Pumonti.
Rapport n° 322 : Répartition pour l’année 2019 du fonds départemental de péréquation de la Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement PUMONTI ; ADOPTE   
AMMINISTRAZIONE GENERALE/ADMINISTRATION GENERALE

 
Raportu nu 289 : Custituzione di parte civile pè un affare chì tocca à agenti di l’anziana CTC.
Rapport n° 289 : Constitution de partie civile pour une affaire concernant des agents de l’ex CTC ;  ADOPTE  Raportu nu 290 : Raportu nu 290 : Resu contu di i delegazioni d’attribuzioni affidati à u Cusigliu isicutivu è à u so Prisidenti pà u 1ma simestru 2019.
Rapport n° 290 : Compte-rendu des délégations d’attributions confiées au Conseil exécutif et à son Président pour le 1er semestre 2019 ; l'AC A PRIS ACTE Raportu nu 297 : Prutucollu transazziunale cù a sucetà ESRI France
Rapport n° 297 : Protocole transactionnel avec la société ESRI France ;  ADOPTE   
Raportu nu 306 : Arranghjamentu di risiliazioni di l’affittu anfiteoticu accunsintitu u 21 di dicembri di u 2017 da l’anzianu Cunsigliu Dipartimintali di a Corsica Suttana à a cumuna d'Aiacciu  nantu à u casali chjamatu « Foyer Notre-Dame » – Puteri datu à M. Biancucci, cunsiglieru asicutivu, di firmà l’attu amministrativu autenticu currispundenti.
Rapport n° 306 : Résiliation amiable du bail emphytéotique consenti le 21 décembre 2017 par l'ex Conseil départemental de Corse-du-Sud à la commune d'Aiacciu portant sur le bâtiment dénommé "Foyer Notre-Dame " - Pouvoir donné à M. Biancucci, conseiller exécutif, de signer l'acte authentique administratif correspondant.  ADOPTE   
AFFARI EUROPEANE / AFFAIRES EUROPEENNES
 
Raportu nu 292 : Ripartizione nova di i crediti FEADER attribuiti à i gruppi d’azzione lucale (Leader).
Rapport n° 292 : Nouvelle répartition des crédits FEADER affectés aux groupes d’action locale (Leader) ; ADOPTE   
Raportu nu 319 : Raportu d’infurmazioni : Puntu di tappa di a pulitica in materia d’affari aurupei è di rilazioni internaziunali (situazioni fini di sittembri 2019)
Rapport n° 319 : Rapport d’information : Point d’étape de la politique en matière d’affaires européennes, de coopération territoriale et de relations internationales (situation fin septembre 2019). l'AC A PRIS ACTE   

ACQUA-RISANAMENTU /EAU-ASSAINISSEMENT

Raportu nu 291 : Autorizazione d’ingaghjà una procedura di dichjarazione d’utilità publica per u rinforzu è a messa in securità di u FEEDER di u Fium’Orbu.
Rapport n° 291 : Autorisation d’engager une procédure de déclaration d’utilité publique pour le renforcement et la mise en sécurité du FEEDER du Fium’Orbu ; ADOPTE   
Raportu nu 305 : Mudalità di messa in opera di i prugetti di territoriu pà a gestione di l’acqua (PTGE) in Corsica.
Rapport n° 305 : Modalités de mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) en Corse. AMENDE puis ADOPTE  Raportu nu 334 : Cunvenzione cù unepoche di Cumunità di Cumune chì stabiliscenu a ripartizione di l’intervenzione in u quatru di e cumpetenze Embii Naturali Sensibili (ENS) è gestione di i Mezi Aquatichi è Privenzione  di l’inundazione (GeMAPI) 
Rapport n° 334 : Conventions avec plusieurs communautés de communes établissant la répartition des interventions dans le cadre des compétences espaces naturels sensibles (ENS) et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). ADOPTE 
 
 
LINGUA CORSA / LANGUE CORSE

 
Raportu nu 288 : Presa in carica di e spese di trasportu è di risturazione di i participanti stranieri à u Cullocchiu di i 3, 4 è 5 di dicembre di u 2019 chjamatu « Des images qui nous collent à la peau ».
Rapport n° 288 : Prise en charge des frais de transport et d’hébergement des participants étrangers au colloque des 3, 4 et 5 décembre 2019 intitulé « Des images qui nous collent à la peau » ; ADOPTE  Raportu nu 316 : Premiu di u libru di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 316 : Prix du livre de la Collectivité de Corse ; ADOPTE   
Raportu nu 318 : Aghjustu Nu 3 à a cunvenzione rilativa à u finanziamentu di i centri d’immersione linguistica Cismuntinchi in u quatru di u CPER 2015-2020.
Rapport n° 318 : Avenant n° 3 à la convention relative au financement des centres d’immersion linguistique du Cismonte dans le cadre du CPER 2015-2020 ; ADOPTE 
AZZIONE ECUNOMICA

Raportu nu 335 : Dispusitivu NACRE : Novu Accumpagnamentu pè a Creazione è a Ripresa d’Intrapresa.
Rapport n°335 : Dispositif NACRE : Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise. ADOPTE 
 
QUISTIONE DIVERSE /
QUESTIONS DIVERSES
 
Raportu nu 317 : Designazione di un direttore novu di u Centru di u Sport è di a Ghjuventù Corsa
Rapport n° 317 : Désignation d’un nouveau directeur du Centre du Sport et de la Jeunesse Corse ; ADOPTE   
Raportu nu 333 : Supportu per i viaghji è l'alloghju di i quattru participanti à Linguimondi 2019.
Rapport n° 333 : Prise en charge du déplacement et de l'hébergement des quatre participants à Linguimondi 2019. ADOPTE 

Résolution solennelle du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de Corse pour la réhabilitation des soldats fusillées pour l'exemple durant la 1ère guerre mondiale


MUZIONE / MOTIONS

2019/O2/089  | motion  déposée par Joseph PUCCI au nom du groupes Partitu di a Nazione Corsa relative à l'évolution de l’organisation de la production de la statistique publique en Corse ADOPTEE

2019/O2/090  | motion   déposée par Pierre POLI au nom du groupes Partitu di a Nazione Corsa relative  au condamnation des violences policières ADOPTEE

2019/O2/091  | motion   déposée par Jean-Charles ORSUCCI au nom du groupe Andà per Dumane relative à l'échouement du « rhodanus » : sécurisation du trafic maritime

2019/O2/092  | motion   déposée par le groupe Femu a Corsica relative au statut des sapeurs-pompiers volontaires ADOPTEE

2019/O2/097  | motion   déposée par le Président de l'Assemblée de Corse et les groupes PNC, Femu a Corsica et Corsica Libera  relative au soutien au peuple Kurde ADOPTEE

2019/E2/050 |  Motion déposée par M. Jean-Jacques LUCCHINI au nom du groupe « Femu a Corsica » : Cerf de Corse.  

2019/O2/081  | motion déposée par l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée de Corse à l’initiative de Catherine RIERA  au nom du groupe Andà per Dumane relative au fonctionnement de l’oncologie au sein de l’hôpital d’Ajacciu et en Corse ADOPTEE

2019/O2/082  | motion déposée par le Président de l'Assemblée de Corse et Petr’Antone TOMASI au nom du groupe Corsica Libera relative au recours contre tout document local d’urbanisme en cas de non-respect du PADDUC 

2019/O2/083  | motion déposée par Antoine POLI au nom du groupe Andà per Dumane relative au développement de la filière lauze (renvoyée en commission) 

2019/O2/084  | motion déposée par Marie SIMEONI au nom du groupe Corsica Libera relative à la demande de rapport d’information sur l’avancement de la mise en œuvre du plan précarité ADOPTEE2019/O2/086  | motion déposée par le Président de l'Assemblée de Corse et les groupes PNC et Corsica Libera relative à la protection des bouches de Bunifaziu 

2019/O2/094  | motion déposée par le Président de l'Assemblée de Corse et les groupes PNC, Femu a Corsica et Corsica Libera relative à la solidarité avec les dirigeants catalans récemment condamnés ADOPTEE

2019/O2/088  | motion déposée par Anne TOMASI au nom du groupes Partitu di a Nazione Corsa relative au tarif résident au PNRC  ADOPTEE2019/O2/095  | motion  déposée par Hyacinthe VANNI au nom du groupe Femu a Corsica relative à la couverture mobile : dérogation au « new deal mobile » ADOPTEE

Rédigé le Mercredi 16 Octobre 2019 modifié le Lundi 28 Octobre 2019

              

Ordre du jour | Calendrier des séances publiques de l'Assemblée de Corse | Documents parlementaires | Assister à une séance